با ورزش کردن بر کرونا غلبه کنید !🤸‍♂

▫️رئیس هیات پزشکی ورزشی: ۳۰ دقیقه ورزش کردن در خانه بهترین راه برای مقابله باویروس کرونا است. تمرینات استقامتی با شدت متوسط به مدت ۳۰ دقیقه در روز می تواند عملکرد سیستم ایمنی را بهبود ببخشد
#ورزش_درخانه
@schoolnews_ir

menu