تداوم حضور دو سومی کارکنان/ دورکاری برجاست.
🔸 از ۲۳ فروردین ماه و طبق بخشنامه سازمان اداری و استخدامی مقرر شد کارکنان با تعداد بیشتری حاضر شوند و حضور آنها از یک سوم موجود به دو سوم افزایش یابد و یک سوم دیگر دورکار و یا مرخصی باشند.
https://b2n.ir/223804
@schoolnews_ir
menu