شرایط ویژه وزارت علوم برای محاسبه نمره‌ در امتحان برخی دروس
🔹مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی در تشریح برنامه‌های وزارت علوم و دانشگاه‌ها در برگزاری آموزش‌های الکترونیک گفت: طبق دستورالعمل پیشنهادی امتحانات پایان ترم، استاد می تواند نمره صفر تا ۲۰ را به گذراندن درس یا عدم‌موفقیت در گذراندن درس تبدیل کند.
http://fna.ir/ex188h
@schoolnews_ir
menu