(رزمایش همدلی و کمک مومنانه)

نیکوکاران گرامی؛ با واریز (حداقل ۱۰۰.۰۰۰ریال) کمک نقدی خود در این امر خداپسندانه مشارکت نمایید.
شماره کارت:۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۱۶۷۵۹
کمیته امداد امام خمینی(ره) کارون
https://t.me/schoolnews_ir/1833

menu