سخنگوی وزارت بهداشت:
🔹بزودی مناطق در قالب سفید، زرد، سبز و حتی مواردی قرمز توسط معاونت بهداشت اعلام می‌شود.
🔹مناطقی که جزو مناطق سفید قلمداد شود می‌توانند بعد از اعلام از سوی معاونت بهداشتی بقای متبرکه را بازگشایی و همچنین نماز جماعت و جمعه را برگزار کنند.
🔹مناطقی که سفید اعلام نشوند امکان بازگشایی این اماکن را ندارند و در مناطقی که وضعیت زرد و قرمز داشته باشند مجبور هستیم محدودیت های بیشتری را اعلام کنیم.
@schoolnews_ir
menu