گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد.
نیکوکاران روزه دار خواهشمند است کمک های نقدی خود رو جهت یاری نیازمندان واقعی به کارت مرکز نیکوکاری جواد الائمه (ع) واریز نمایید
۶۰۳۷.۹۹۷۹.۵۰۱۰.۶۴۰۲
مرکز نیکو کاری جواد الائمه منطقه کوت عبداله اهواز
@Khuzestannews_ir
menu