🔻محمد عسگری، سخنگوی شرکت ملی گاز ایران:

🔹هیچ‌گونه خللی در شبکه و تاسیسات گازرسانی به وجود نیامده است

🔹به دنبال وقوع زلزله در نزدیکی تهران، تاکنون هیچ‌گونه مشکل نشتی یا انفجاری برای شبکه‌ها و تاسیسات گازرسانی در استان‌های تهران و مازندران به‌وجود نیامده و جریان گاز بدون هیچ مشکلی در همه شهرهای این استان‌ها برقرار است.

🔹همکاران ما در حالت آماده باش هستند تا در صورت بروز حادثه اقدام‌های لازم را به عمل آورند.
@moallemannews_ir





menu