وزیر آموزش و پرورش؛
  تلاش داریم آزمون های ضروری و همه امتحانات پایه نهم را حضوری برگزار کنیم.برنامه آزمون ساز تا هفته آینده در اختیار مدارس قرار می‌گیرد،در برگزاری آزمون حضوری مدارس متناسب با شرایط تصمیم می‌گیرند
وی در خصوص امتحانات گفت: اصل بر برگزاری حضوری امتحانات است مگر اینکه به لحاظ پروتکل‌های بهداشتی امکان پذیر نباشد البته مادرپایه نهم به جهت سرنوشت‌ساز بودن امتحانات این پایه در هدایت تحصیلی دانش آموزان  اصرار بر برگزاری حضوری امتحانات داریم؛ لذا براساس پروتکل‌های بهداشتی این موضوع بررسی و انجام می‌شود امیداواریم حداقل آزمون‌های ضروری و همچنین تمام امتحانات پایه نهم را به صورت حضوری برگزار کنیم.

برای برگزاری حضوری امتحانات ضروری و سرنوشت ساز به مدارس تفویض اختیار شده است

https://www.medu.ir/fa/news/item/1177390/
@moallemannews_ir

menu