هیچ نسخه واحدی برای بازگشایی دانشگاه‌ها قابل ارائه نیست

وزیر علوم:
🔹هیچ نسخه واحدی برای همه دانشگاه‌های کشور قابل ارائه نیست و تاریخ بازگشایی صرفاً تاریخ شروع ستادی محسوب می‌شود. تصمیم‌گیری در خصوص جزئیات، فواصل پذیرش و… بر عهده دانشگاه است.
isna.ir/news/99023122772
https://b2n.ir/696503

menu