ادامه فعالیت "مدارس شاهد" در شرایط فعلی چه توجیهی دارد؟!

مدیرکل امور شاهد وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه مدارس شاهد نماد یک جریان است، به این پرسش که در شرایط فعلی، فعالیت این مدارس چه منطقی دارد، پاسخ داد.

 جامعه مخاطبان این مدارس کم شد اما نظام به موضوع مدارس شاهد به عنوان یک جریان ارزشی نگاه کرد و گفتند این مدارس نماد یک جریان است.
https://tn.ai/2282437
https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw

menu