🔻برای عرضه آموزش به همه نقاط کشور تعهد داریم

وزیر آموزش و پرورش:
چه اینترنت در دسترس همه باشد و چه نباشد، متعهدیم آموزش را در همه نقاط کشور عرضه کنیم و این کار را ادامه خواهیم داد.

به میزانی که یادگیری مهم است مدرسه که کانون یادگیری است اهمیت پیدا می کند و یکی از نیازهای همیشگی ما مدرسه است.

ما نیازمند محیط مناسبی برای آموزش فرزندان خود هستیم چرا که جامعه ، نیازها و توانمندی های مورد نیاز برای ایفای مسوولیت ها نیز تغییر می‌کند.

دولت همه توانش را برای ساخت مدرسه اختصاص داده و اعتبارات این بخش در سالهای گذشته چندین برابر شده است.
irna.ir/news/83817791

menu