عملکرد دانشگاه‌ها در آموزش مجازی موفق است

وزیر علوم:
🔹در شرایط حاضر اکثریت قریب به اتفاق دانشگاه‌ها موفق شده‌اند که آموزش مجازی را جایگزین آموزش حضوری کنند.
🔹در سایر بخش‌ها مانند پژوهش، فناوری و نیز پارک‌های علم و فناوری اقدامات چشمگیری در ورود به مباحث تأمین و پشتیبانی ملزومات پزشکی و… اتفاق افتاده است.
tn.ai/2285449
https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw

menu