ضدعفونی حوزه‌های برگزاری کنکور با همکاری سازمان‌های پسماند و آتش‌نشانی

🔹 مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از هماهنگی با سازمان آتش‌نشانی برای ضدعفونی حوزه‌های برگزاری کنکور سراسری به منظور مقابله با انتشار ویروس کرونا خبر داد.

isna.ir/news/99052518439
t.me/moallemannews_ir

menu