افزایش اضطراب معلمان در استفاده از فناوری و حضور در فضای مجازی

🔹به گفته رئیس مرکز هماهنگی و حوزه وزارتی آموزش و پرورش، پژوهش‌ها نشان می‌دهد که اضطراب معلمان و خانواده‌ها در استفاده از فناوری‌های جدید و حضور در فضای مجازی افزایش یافته است.

isna.ir/news/99060605211
t.me/moallemannews_ir

menu