🛑فرزندانتان را تنها در صورتی به مدرسه بفرستید که تمام ویژگی های زیر را داشته باشد.
🍃مراقب سلامتی خود وفرزندانمان باسیم🍃

۱. فرزندتان توانایی و تحمل این را دارد که هفت ساعت در روز ماسک را روی صورتش نگه دارد.
۲. فرزندتان می تواند تمام طول مدرسه دستش را از صورتش دور نگه دارد و خارش چشم و بینی اش را نادیده بگیرد.
۳. فرزندتان توانایی نه گفتن دارد و میتواند در برابر تقاضای دوستانش مبنی بر قرض دادن خودکار یا چیز دیگری نه بگوید.
۴. او اعتماد به نفس بالایی دارد و اگر به خاطر رعایت بهداشت توسط دوستانش مسخره شد از اصولش پایین نمی آید.
۵. طاقت گرسنگی را دارد و میتواند ساعت ها بدون خوردن و یا نوشیدن به یادگیری اش ادامه دهد.
۶. فرزند شما به خوبی موارد بهداشتی را میداند و خوب میتواند بهداشت را رعایت کند.
۷. او میداند که به محض ورود به خانه باید لباس هایش را عوض کند و نمی‌تواند وسایل مدرسه را در خانه استفاده کند.

و شما
۱. باید توانایی مالی این را داشته باشید که روزی سه ماسک جدید برای فرزندتان تهیه کنید و به او گوشزد کنید که هر دو ساعت آنها را تعویض کند.
۲. بتوانید هر روز لباس های مدرسه اش را بشویید و کیف و وسایل مدرسه را ضد عفونی کنید. که باز هم برای ضد عفونی تمام ورقه های کتاب راهی به ذهن نمیرسد.
۳. بتوانید خودتان فرزندتان را به مدرسه ببرید زیرا سرویس های شلوغ مدارس محل انتقال ویروس است.
t.me/moallemannews_ir/2218

menu