✳️جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه ۱۶ شهریورماه

🔺شبکه آموزش

🟧فنی و حرفه ای و کاردانش:
ساعت٨ تا ٨:٣٠الزامات محیط کار -مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
ساعت٨:٣٠ تا٩ مدیریت تولید -مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
ساعت ٩ تا ٩:٣٠نوآوری و کارآفرینی- مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ درس فناوری های نوین -مشترک زمینه صنعت
ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۴۵درس تاریخ هنر جهان -مشترک زمینه هنر و گرافیک

🟧۶پایه ابتدایی:
ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠بازی و‌ریاضی پایه اول
ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ پیام ها و هدیه های آسمانی پایه دوم
ساعت١١:٣۵ تا١٢ فارسی و‌نگارش پایه سوم
ساعت١٢ تا١٢:٢۵علوم تجربی و‌تفکر پایه چهارم
ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه پنجم
ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵فارسی و‌نگارش پایه ششم

🟧متوسطه اول:
ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ ریاضی پایه هفتم ( راهبردهای حل مسئله)
ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ ریاضی پایه هشتم ( یادآوری عددهای صحیح )
ساعت ١۵:٣٠ تا١۶ ریاضی پایه نهم ( معرفی مجموعه )

🟧متوسطه دوم:
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ شیمی ١ پایه دهم رشته علوم تجریی و ریاضی فیزیک
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ شیمی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیم
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ درس ریاضی١ پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس ریاضی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ درس ریاضی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

🟧متوسطه دوم:

🔺شبکه ۴:
ساعت٨ تا ٨:٣٠ریاضی و آمار ۱,پایه ۱۰،ادبیات و علوم انسانی
ساعت٨:٣٠ تا ٩ ریاضی و آمار۲،پایه ۱۱،ادبیات و علوم انسانی
ساعت٩ تا ٩:٣٠ریاضی و آمار ۳، پایه۱۲،ادبیات و علوم انسانی
ساعت٩:٣٠ تا ١٠ فارسی۱،پایه ۱۰، مشترک رشته ها،
ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ فارسی۲،پایه ۱۱، مشترک رشته ها
ساعت١٠:٣٠ تا ١١ فارسی۳، پایه۱۲، مشترک رشته ها
ساعت١١ تا ١١:٣٠ فارسی۳،پایه۱۲،مشترک،رشته ها
ساعت١١:٣٠ تا ١٢ ،هندسه ۱،پایه ۱۰، رشته ریاضی فیزیک
ساعت١٢تا ١٢:٣٠ هندسه۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک
ساعت١٢:٣٠ تا ١٣ هندسه۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

🔺شبکه قرآن
ساعت١۵ تا١۵:٣٠ علوم و معارف قرآنی١ پایه١٠ رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت١۵:٣٠ تا١۶اصول عقاید٣ پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ اصول عقاید١پایه١٠ رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت١۶:٣٠ تا١٧ اصول عقاید٢ پایه١١ رشته علوم و معارف اسلامی
t.me/moallemannews_ir/2282

menu