📣📣📣اطلاعیه 📣📣📣

((مدرسه تلویزیونی ایران ))

           🗓جدول شماره ٣

        *روز دوشنبه  ١٧ شهریور 

🖥شبکه ‌آموز ش:

📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨  تا ٨:٣٠ درس نقشه کشی  -مشترک زمینه صنعت  
🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ درس زبان بصری   -مشترک زمینه خدمات 
🕖ساعت ٩ تا ٩:٣٠- سیستم های اندازه گیری – مشترک زمینه صنعت 
🕖ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ درس کاربرد فناوری های نوین   -مشترک فنی و حرفه ای و کاردانش  
🕖ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۴۵درس ارتباط موثر    -مشترک زمینه خدمات 
🌸🌸🌸
۶پایه ابتدایی:

🕖ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ علوم تجربی و تفکر   پایه اول
🕖ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ فارسی و نگارش  پایه دوم  
🕖ساعت١١:٣۵ تا١٢ بازی و ریاضی   پایه سوم 
🕖ساعت١٢ تا١٢:٢۵فارسی و نگارش  پایه چهارم 
🕖ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ بازی و ریاضی  پایه پنجم 
🕖ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ بازی و ریاضی   پایه ششم 

……………‌.‌‌‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
 📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠  علوم تجربی  پایه هفتم (تجربه و تفکر ) 
🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ علوم تجربی  پایه هشتم ( مخلوط و جداسازی مواد   ) 
🕗ساعت ١۵:٣٠ تا١۶ علوم تجربی   پایه نهم (مواد و نقش آنها در زندگی  )
  ……‌‌‌‌‌‌‌‌‌……🌿🌿🌿     …‌….      

📋 🔎متوسطه دوم  :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ عربی زبان قرآن  ١ پایه دهم رشته علوم تجریی و ریاضی فیزیک 

 🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ عربی زبان قرآن٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 
   
🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ عربی زبان قرآن٣  پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  
🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ درس تفکر و سوادرسانه ای  درس انتخابی پایه دهم و یازدهم تمام رشته های   
🕖 ساعت٢٠  تا٢٠:٢۵  درس زمین شناسی  پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 
🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠  درس هویت اجتماعی   پایه دوازدهم  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
 
💐💐💐
……………متوسطه دوم …..‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌…
🖥شبکه ۴:
🕖ساعت٨  تا ٨:٣٠علوم و فنون ادبی  ۱,پایه ۱۰،ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی 

🕖ساعت٨:٣٠  تا ٩علوم و فنون ادبی ٢ ،پایه ۱۱،ادبیات و علوم انسانی  و علوم و معارف اسلامی 
🕖ساعت٩ تا ٩:٣٠علوم و فنون ادبی ۳، پایه۱۲،ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
🕖ساعت٩:٣٠  تا ١٠ نگارش١،پایه ۱۰، مشترک رشته ها،

🕖ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ فارسی۲،پایه ۱۱، مشترک رشته ها

🕖ساعت١٠:٣٠ تا ١١ نگار ش٣ ، پایه۱۲، مشترک رشته ها

🕖ساعت١١ تا ١١:٣٠ سلامت و بهداشت ،پایه۱۲،مشترک رشته ها

🕖ساعت١١:٣٠ تا ١٢ ،فیزیک ۱،پایه ۱۰، رشته ریاضی فیزیک 
🕖ساعت١٢تا ١٢:٣٠ فیزیک٢ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک 
🕖ساعت١٢:٣٠ تا ١٣  فیزیک٣ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک 
🖥شبکه قرآن :
🕖ساعت١۵ تا١۵:٣٠  علوم و معارف قرآنی٣پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی 
🕖ساعت١۵:٣٠ تا١۶تاریخ اسلام ٣ پایه١٢  رشته علوم و معارف اسلامی

🕖ساعت ١۶ تا١۶:٣٠  عربی زبان قرآن١ پایه١٠   رشته علوم و معارف اسلامی

🕖ساعت١۶:٣٠ تا١٧  عربی زبان قرآن٢ پایه١١ رشته علوم و معارف اسلامی
#جدول_پخش 
#مدرسه_تلویزیونی_ایران 
#شبکه_آموزش_سیما 
#کرونا 
#سال_تحصیلی۹۹_۴۰۰

t.me/moallemannews_ir/2309

menu