#مدرسه_تلویزیونی_ایران/ سه شنبه ١٨ شهریور ٩٩

🖥شبکه ‌آموز ش:

📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨ تا ٨:٣ هنرهای تجسمی پایه دهم

🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ صنایع چوب پایه دهم

🕖ساعت ٩ تا ٩:٣٠ طراحی دوخت پایه دهم

🕖ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:۴۵ویژه برنامه پرسش مهر ریاست جمهوری

پایه ابتدایی:
🕖ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول

🕖ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ بازی و ریاضی پایه دوم

🕖ساعت١١:٣۵ تا١٢ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه سوم

🕖ساعت١٢ تا١٢:٢۵پیام ها و هدیه های آسمانی پایه چهارم

🕖ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ فارسی و نگارش پایه پنجم

🕖ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم

📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ مطالعات اجتماعی پایه هفتم (من حق دارم )

🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ مطالعات اجتماعی پایه هشتم ( تعاون ١)

🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ مطالعات اجتماعی پایه نهم (زمین مهد زیبای انسانها )

📋 🔎متوسطه دوم :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران موضوع : ( فیلمبرداری و تصویربرداری از صفحه نمایش)

🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧زیست شناسی ١ پایه دهم رشته علوم تجربی

🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زیست شناسی ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨زیست شناسی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

🕖 ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس فیزیک ١ پایه دهم رشته علوم تجربی

🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ درس آمادگی دفاعی پایه دهم تمام رشته ها

www.irinn.ir/fa/news/800581
t.me/moallemannews_ir/2331

menu