مدارس برای تحویل کتب درسی نباید پول بگیرند.

🎥مرتضایی، معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش: مبلغی که در سامانه ثبت سفارش پرداخت می شود، هزینه نهایی کتاب هاست و والدین نباید پول دیگری در جای دیگر پرداخت کنند.

#شبکه_خبر

t.me/irinn_channel/40449
t.me/moallemannews_ir/2332

menu