📣اطلاعیه 📣((مدرسه تلویزیونی ایران ))

           🗓جدول شماره ۵

        *روز چهارشنبه  ١٩ شهریور 

🖥شبکه ‌آموز ش:

📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨  تا ٨:٣  آشنایی با مکاتب نقاشی رشته نقاشی و هنر  
🕖ساعت٨:٣٠ تا٩  نرم افزار افترافکت رشته رایانه  
🕖ساعت ٩ تا ٩:٣٠ عکاسی دیجیتال پایه دهم رشته عکاسی  
🕖ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵مدیریت تولید محتوا 
 🕖ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ دانش فنی 

۶پایه ابتدایی:

🕖ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ بازی و ریاضی  پایه اول
🕖ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ فارسی و‌نگارش    پایه دوم  
🕖ساعت١١:٣۵ تا١٢ فارسی ونگارش   پایه سوم 
🕖ساعت١٢ تا١٢:٢۵ بازی و ریاضی   پایه چهارم 
🕖ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠بازی و ریاضی   پایه پنجم 
🕖ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵بازی و ریاضی  پایه ششم 

……………‌.‌‌‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠ ادبیات فارسی پایه هفتم ( زنگ آفرینش ) 
🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ ادبیات فارسی    پایه هشتم (  پیش از اینها ) 
🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ادبیات فارسی  پایه نهم (آفرینش همه خداوند دل است…..‌‌       

💻آموزش تکمیلی :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران 
موضوع : اسنگیت ٢( فیلمبرداری و تصویربرداری از صفحه نمایش)

📋 🔎متوسطه دوم  :

 🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧شیمی٢  پایه یازدهم  رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی 
   
🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠فیزیک ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی 
🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی١  پایه دهم  رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی  
🕖 ساعت٢٠  تا٢٠:٢۵  درس فیزیک٣ پایه دوازدهم  رشته علوم تجربی
🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠  درس شیمی٣ پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی 
t.me/moallemannews_ir/2358

menu