🔴 جدول پخش مدرسه تلویزیونی پنجشنبه ۲۰ شهریور

🔸شبکه آموزش:

🔹فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣ شناخت مواد و مصالح پایه ١٠ رشته نقشه کشی و معماری

ساعت٨:٣٠ تا ٩معرفی نرم افزار‌های تخصصی تمام پایه‌ها رشته صنایع چوب

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ مقدمه‌ای بر عکاسی دیجیتال پایه ١٠ رشته عکاسی

ساعت ٢٠:۵٠ تا ٢١:١۵کاربرد فناوری‌های نوین – دروس شایستگی غیرفنی

ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ ارتباط موثر-درس مشترک زمینه خدمات

🔸پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵تا ١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت١١:١٠ تا١١:٣۵علوم تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت ١١:٣۵ تا ١٢بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت١٢ تا ١٢:٢۵مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ١٢:٢۵تا١٢:۵٠علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵تا ١٣:۴۵پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه ششم

🔸متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵تفکر و سبک زندگی پایه هفتم (درس اول)

ساعت ١۵تا١۵:٣٠ تفکر و سبک زندگی پایه هشتم (درس اول)

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶آمادگی دفاعی پایه نهم (درس اول)

🔹دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارت‌های حرفه‌ای دبیران

موضوع: ویژگی‌های دانش آموزان قرن ٢١ (بخش ٢) از تئوری تا عمل

🔸متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ عربی زبان قرآن١ پایه دهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ عربی زبان قرآن ٢ پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ عربی زبان قرآن٣ پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس ریاضی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

ساعت٢٠:٢۵تا٢٠:۵٠ درس ریاضی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

💢شبکه چهار:

ساعت ۸:علوم و فنون ادبی۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۸:۳۰ درس تاریخ ۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۹؛ درس نگارش۲پایه۱۱مشترک تمامی رشته ها.

ساعت۹:۳۰درس علوم وفنون ادبی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۰؛ درس علوم وفنون ادبی ادبی۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۰:۳۰درس زبان خارجی ۲پایه۱۱مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت۱۱ درس هندسه ۳پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۱:۳۰درس هندسه۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲درس ریاضی و آمار۱ پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت۱۲:۳۰درس هندسه۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.
www.irinn.ir/fa/news/800683
t.me/moallemannews_ir/2377

menu