📣📣اطلاعیه 📣📣

((مدرسه تلویزیونی ایران ))
 🗓جدول شماره ٨
روز شنبه  ٢٢ شهریور 

🖥شبکه ‌آموز ش:

📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨  تا ٨:٣  دانش فنی ،پایه١٠- رشته نقشه کش فنی رایانه ای 
🕖ساعت٨:٣٠ تا٩  نرم افزار افترافکت  – پایه١٢- رشته تصویرسازی  
🕖ساعت ٩ تا ٩:٣٠ دانش فنی پایه – پایه١٠-رشته طراحی دوخت    
🕖ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ الزامات محیط کار – پایه دهم-درس مشترک شاخه های فنی و حرفه ای  
 🕖ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠تاریخ هنر ایران – پایه١٠- رشته گرافیک    

            🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
۶پایه ابتدایی:

🕖ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی و‌نگارش   پایه اول
🕖ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ بازی و ریاضی  پایه دوم  
🕖ساعت١١:٣۵ تا١٢ علوم تجربی و تفکر  پایه سوم 
🕖ساعت١٢ تا١٢:٢۵ بازی و ریاضی   پایه چهارم 
🕖ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠فارسی و نگارش پایه پنجم 
🕖ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ علوم تجربی و تفکر  پایه ششم 

……………‌.‌‌‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠  زبان انگلیسی پایه هفتم ( آموزش مقدماتی١  ) 
🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠  زبان انگلیسی پایه هشتم (  مرور پایه هفتم    ) 
🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶زبان انگلیسی پایه نهم ( مرور پایه هشتم  )
  ……‌‌‌‌‌‌‌‌‌……🌿🌿🌿     …‌….      

💻دوره آموزش مجازی متوسطه :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران 
موضوع:ویرایشگر

📋 🔎متوسطه دوم  :

 🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧زیست شناسی١ پایه دهم رشته علوم تجربی   
   
🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی٢  پایه یازدهم علوم تجربی 
🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ زیست شناسی٣    پایه دوازدهم  رشته  علوم تجربی  
🕖 ساعت٢٠  تا٢٠:٢۵  درس فیزیک٢ پایه یازدهم   رشته علوم تجربی
🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠  فیزیک٢  پایه یازدهم  رشته علوم تجربی  
http://tv7.ir/program/191259
t.me/moallemannews_ir

menu