🔴 جدول برنامه های مدرسه تلویزیونی ایران در روز یکشنبه ۲۳ شهریور اعلام شد.

💢 فهرست برنامه های مدرسه تلویزیونی به این شرح است:

🖥شبکه ‌آموزش:

📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :
🕖ساعت٨ تا ٨:٣ دانش فنی پایه١٠- رشته صنایع چوب
🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ تجهیزات شبکه و سخت افزار – پایه١٢- رشته شبکه و نرم افزار
🕖ساعت ٩ تا ٩:٣٠ دانش فنی پایه تخصصی – پایه١٢ -رشته طراحی دوخت
🕖ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ شهروند الکترونیک – پایه دهم- رشته رایانه
🕖ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ دانش فنی پایه ١٠- رشته شبکه و نرم افزار

🔸پایه ابتدایی:
🕖ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ بازی و ریاضی پایه اول
🕖ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ فارسی و نگارش پایه دوم
🕖ساعت١١:٣۵ تا١٢فارسی و نگارش پایه سوم
🕖ساعت١٢ تا١علوم تجربی و تفکر پایه چهارم
🕖ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه پنجم
🕖ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵فارسی و نگارش پایه ششم

📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ ریاضی پایه هفتم (راهبردهای الگوسازی )
🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ ریاضی پایه هشتم ( معرفی عددهای گویا )
🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶زبان ریاضی پایه نهم ( ادامه معرفی مجموعه )

💻دوره آموزش مجازی متوسطه :
🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران
موضوع:انجام پروژه های عملی با پاورپوینت

📋 🔎متوسطه دوم :
🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧شیمی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی١ پایه دهم رشته علوم تجربی
🕖 ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس ریاضی١ پایه دهم رشته علوم تجربی ریاضی فیزیک
🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ فیزیک٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
http://tv7.ir/category/5572
t.me/moallemannews_ir/2428

menu