📗📕جدول پخش📙📘
برنامه مدرسه تلویزیونی ایران ، دوشنبه ۲۴ شهریور

🖥شبکه ‌آموزش:
📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :
🕖ساعکت٨ تا ٨:٣ دانش فنی پایه١٠- رشته صنایع چوب
🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ تجهیزات شبکه و سخت افزار – پایه١٢- رشته شبکه و نرم افزار
🕖ساعت ٩ تا ٩:٣٠ دانش فنی پایه تخصصی – پایه١٢ -رشته طراحی دوخت
🕖ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ شهروند الکترونیک – پایه دهم- رشته رایانه
🕖ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ دانش فنی پایه ١٠- رشته شبکه و نرم افزار
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
۶پایه ابتدایی:
🕖ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ بازی و ریاضی پایه اول
🕖ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ فارسی و نگارش پایه دوم
🕖ساعت١١:٣۵ تا١٢فارسی و نگارش پایه سوم
🕖ساعت١٢ تا١علوم تجربی و تفکر پایه چهارم
🕖ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه پنجم
🕖ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵فارسی و نگارش پایه ششم
……………‌.‌‌‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ ریاضی پایه هفتم (راهبردهای الگوسازی )
🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ ریاضی پایه هشتم ( معرفی عددهای گویا )
🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶زبان ریاضی پایه نهم ( ادامه معرفی مجموعه )
……‌‌‌‌‌‌‌‌‌……🌿🌿🌿 …‌….
💻دوره آموزش مجازی متوسطه :
🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران
موضوع:انجام پروژه های عملی با پاورپوینت

📋 🔎متوسطه دوم :
🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧شیمی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی١ پایه دهم رشته علوم تجربی
🕖 ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس ریاضی١ پایه دهم رشته علوم تجربی ریاضی فیزیک
🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ فیزیک٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
http://tv7.ir/category
t.me/moallemannews_ir/2458

menu