📗جدول پخش📕مدرسه تلویزیونی ایران ،سه شنبه  ٢۵ شهریور 

🖥شبکه ‌آموز ش:

📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨  تا ٨:٣ بررسی استاندارد نازک دوزی رشته پوشاک  پایه١٠
🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ طراحی و ساخت مبلمان اداری پودمان١- پایه١١-  صنایع چوب و مبلمان شاخه فنی و حرفه ای        
🕖ساعت ٩ تا ٩:٣٠ پایگاه های اینترنتی  رشته رایانه-پایه١٢ .      
🕖ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ تجارت الکترونیک و امنیت شبکه پایه١٢ -رشته کامپیوتر و نرم افزار شاخه فنی و حرفه ای 
 🕖ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ مفاهیم و کاربرد تولید محتوی -مشترک پایه١١و١٢ رشته کامپیوتر  شاخه کاردانش      

            🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
پایه ابتدایی:

🕖ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول
🕖ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ فارسی و‌نگارش پایه دوم  
🕖ساعت١١:٣۵ تا١٢ مطالعات و مهارتهای اجتماعی  پایه سوم 
🕖ساعت١٢ تا١ بازی و ریاضی پایه چهارم 
🕖ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ فارسی و نگارش پایه پنجم 
🕖ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵مطالعات و مهارتهای اجتماعی  پایه ششم 
…………..‌.‌‌‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰

 📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠  علوم تجربی  پایه هفتم (فصل اول  ) 
🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠  علوم تجربی  پایه هشتم (فصل اول  ) 
🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ علوم تجربی  پایه نهم ( فصل اول  )
  ……‌‌‌‌‌‌‌‌‌……🌿🌿🌿     …‌….      

💻دوره آموزش مجازی متوسطه :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران 
موضوع: انجام پروژه عملی با پاورپوینت-۳
 
📋 🔎متوسطه دوم  :

 🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧زیست شناسی١ پایه  دهم   رشته علوم تجربی    
   
 🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زیست شناسی ٢     پایه یازدهم  رشته علوم تجربی   
🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ زیست شناسی٣  پایه دوازدهم  رشته  علوم تجربی  
🕖 ساعت٢٠  تا٢٠:٢۵  درس فیزیک١ پایه دهم  رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی 
🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠  ریاضی١   پایه دهم رشته علوم تجربی

 🍀🍀شبکه ۴🍀🍀

📝ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
📝ساعت۸ درس جامعه شناسی۲ پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
📝ساعت۸:۳۰درس جامعه شناسی۱  پایه۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
📝ساعت۱۰:۱۵درس زبان خارجی۳ پایه ۱۲ مشترک تمامی رشته ها. 
📝ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۲  پایه۱۱ مشترک همه رشته ها.
📝ساعت۱۱:۱۵درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک همه رشته ها .
📝ساعت۱۱:۴۵درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۲:۱۵درس روانشناسی پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .
📝ساعت۱۲:۴۵درس هندسه۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۳:۱۵درس حسابان۲ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

🌷🌷شبکه معارف🌷🌷

🌺ساعت۱۵درس تاریخ اسلام۳پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.
🌺ساعت۱۵:۳۰درس احکام۳پایه۱۲.
🌺ساعت۱۶درس علوم معارف۲پایه۱۱.
🌺ساعت۱۶:۳۰عربی زبان قران۳پایه۱۲.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

http://tv7.ir/news/191973
t.me/moallemannews_ir/2476

menu