🔻کیفیت نیروی آموزشی در دهه ۶۰ به مراتب از دهه ۹۰ بالاتر بود

🔹وزیر سابق آموزش و پرورش با انتقاد از کاهش کیفیت نیروی آموزشی در آموزش و پرورش گفت: با جرات می‌گویم کیفیت نیروی آموزشی در دهه ۶۰ به مراتب از کیفیت نیروی آموزشی در دهه ۹۰ که در اواخر آن قرار داریم، بیشتر بود.

🔸وزیر سابق آموزش و پرورش با بیان اینکه مدارس غیردولتی در تعارض جدی با عدالت آموزشی هستند، در پاسخ به انتقاد یکی از حضار، گفت: گسترش مدارس هیئات امنایی در زمان وزارت بنده نبود بلکه قبل از آن گسترش یافت/فارس
https://bit.ly/2ZD3NJq
t.me/moallemannews_ir

menu