📣((مدرسه تلویزیونی ایران ))
  🗓جدول پخش شماره ١٢
روز چهار شنبه  ٢۶ شهریور 

🖥شبکه ‌آموز ش:

📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨  تا ٨:٣ دانش فنی تخصصی  پایه١٢ رشته ساختمان 
🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ دانش فنی پایه پایه١٠ رشته طراحی دوخت          
🕖ساعت ٩ تا ٩:٣٠ شهروند الکترونیک   پایه١١ رشته شبکه و‌نرم افزار .      
🕖ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵  عناصر و جزییات ساختمان پایه١١ رشته   
 معماری 
🕖ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ آشنایی با مکاتب هنری پایه١٢ رشته نقاشی       

            🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
پایه ابتدایی:

🕖ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ بازی و ریاضی  پایه اول
🕖ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ علوم تجربی و تفکر  پایه دوم  
🕖ساعت١١:٣۵ تا١٢ فارسی و نگارش پایه سوم 
🕖ساعت١٢ تا١ مطالعات و مهارتهای اجتماعی  پایه چهارم 
🕖ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ بازی و ریاضی  پایه پنجم 
🕖ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ بازی و ریاضی پایه ششم 

……………‌.‌‌‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠ادبیات فارسی   پایه هفتم( درس اول بخش دوم   ) 
🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ ادبیات فارسی   پایه هشتم ( درس اول بخش دوم   ) 
🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ادبیات فارسی   پایه نهم ( درس اول بخش دوم   ) 
  ……‌‌‌‌‌‌‌‌‌……🌿🌿🌿     …‌….      

💻دوره آموزش مجازی متوسطه :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران 
موضوع:چرخه تدریس مجازی ،از تئوری تا عمل 

📋 🔎متوسطه دوم  :

 🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧شیمی٢ پایه  یازدهم رشته علوم تجربی    
   
 🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠شیمی٣پایه دوازدهم   رشته علوم تجربی   
🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی١ پایه دهم   رشته  علوم تجربی  
🕖 ساعت٢٠  تا٢٠:٢۵  درس فیزیک١ پایه دهم  رشته علوم تجربی 
🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠  فیزیک٣    پایه دوازدهم  رشته علوم تجربی

 🍀🍀شبکه ۴🍀🍀
📝ساعت۷:۳۰درس جغرافیا۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی .
📝ساعت۸ درس فلسفه۱ پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی .
📝ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱  پایه۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی .
📝ساعت۱۰:۱۵درس فیزیک۲ پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک. 
📝ساعت۱۰:۴۵درس فیزیک۲  پایه۱۱  رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی .
📝ساعت۱۱:۴۵درس ریاضیات گسسته پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۲:۱۵درس ریاضی آمار۲پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .
📝ساعت۱۲:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
📝ساعت۱۳:۱۵درس ریاضیات گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
…………………………………
🌷🌷شبکه معارف🌷🌷
🌺ساعت۱۵درس تاریخ اسلام۳پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.
🌺ساعت۱۵:۳۰درس جریان شناسی اندیشه های معاصر پایه۱۲رشته علوم معارف اسلامی.
🌺ساعت۱۶درس احکام۱ پایه۱۰رشته علوم و معارف اسلامی.
🌺ساعت۱۶:۳۰درس احکام۲ پایه۱۱رشته علوم و معارف اسلامی.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
http://tv7.ir/news/192204
t.me/moallemannews_ir/2502

menu