((مدرسه تلویزیونی ایران ))
 🗓جدول پخش پنجشنبه  ٢٧ شهریور 

🖥شبکه ‌آموز ش:

📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨  تا ٨:٣ دانش فنی  پایه١٠ رشته تربیت بدنی  
🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب  پایه١١ رشته شبکه و نرم افزار           
🕖ساعت ٩ تا ٩:٣٠ دانش فنی پایه١٢ رشته شبکه و‌نرم افزار       
🕖ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵  کاربرد فناوری نوین  پایه١١ مشترک شاخه فنی و حرفه ای  
 
🕖ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ ارتباط موثر  پایه١٢ رشته خدمات        

            🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
پایه ابتدایی:

🕖ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی و نگارش  پایه اول
🕖ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ فارسی و نگارش  پایه دوم  
🕖ساعت١١:٣۵ تا١٢ بازی و ریاضی  پایه سوم 
🕖ساعت١٢ تا١ فارسی و‌نگارش  پایه چهارم 
🕖ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ علوم تجربی و تفکر   پایه پنجم 
🕖ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ فارسی و نگارش پایه ششم 
……………‌.‌‌‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠عربی   پایه هفتم( درس اول ) 
🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ عربی پایه هشتم ( درس اول ) 
🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ عربی پایه نهم ( درس اول ) 
  ……‌‌‌‌‌‌‌‌‌……🌿🌿🌿     …‌….      

💻دوره آموزش مجازی متوسطه :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران 
موضوع : چرخه تدریس مجازی ، از تئوری تا عمل 

📋 🔎متوسطه دوم  :

 🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧آمادگی دفاعی  پایه  دهم  مشترک تمام رشته ها     
   
 🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠کارگاه کارآفرینی و تولید  پایه یازدهم  مشترک تمام  رشته ها    
🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ عربی زبان قرآن٣ پایه دوازدهم رشته  علوم تجربی  
🕖 ساعت٢٠  تا٢٠:٢۵  درس ریاضی٢ پایه یازدهم   رشته علوم تجربی 
🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠  ریاضی٣    پایه دوازدهم  رشته علوم

 🍀🍀شبکه ۴🍀🍀
📝ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
📝ساعت۸ درس تاریخ۲ پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .
📝ساعت۸:۳۰درس نگارش۲ پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
📝ساعت۱۰:۱۵درس علوم وفنون ادبی۳ پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. 
📝ساعت۱۰:۴۵درس علوم وفنون ادبی ۲  پایه۱۱  رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
📝ساعت۱۱:۱۵درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمامی رشته ها .
📝ساعت۱۱:۴۵درس هندسه۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
📝ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

🌷شبکه معارف🌷
🍃ساعت۱۵درس عربی زبان قران۲پایه۱۱رشته علوم و معارف اسلامی.
🍃ساعت۱۵:۳۰درس عربی زبان قران۱ پایه۱۰رشته علوم معارف اسلامی.
🍃ساعت۱۶درس عربی زبان قران۳ پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.
🍃ساعت۱۶:۳۰درس عربی زبان قران۴ پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.

http://tv7.ir/program/192313
t.me/moallemannews_ir/2518

menu