جدول پخش مدرسه تلویزیونی
#شبکه_آموزش_سیما
#شبکه_چهار_سیما
#شبکه_قرآن

🟠 جمعه ٢٨ شهریور ٩٩
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

🟧 شبکه ‌آموزش سیما

🟧 فنی و حرفه ای و کاردانش

🕖ساعت٨ تا ٨:٣٠ اسکلت سازی ساختمان پایه١١ رشته ساختمان
🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ معرفی ابراز خیاطی -رشته خیاطی
🕖ساعت ٩ تا ٩:٣٠دانش فنی پایه ١٠ رشته تربیت بدنی

🟧 ابتدایی

🕖ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول ( رفع اشکال)
🕖ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ بازی و ریاضی پایه پنجم( رفع اشکال)
🕖ساعت١١:٣۵ تا١٢ بازی و ریاضی پایه ششم (رفع اشکال)
🕖ساعت١٢ تا١٢:٢۵ توانمندسازی معلمان -یادگیری مبتنی بر بازی
🕖ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ اولیا و معلمان – مشکلات یادگیری دانش آموزان
🕖ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ اولیا و کودکان پایه اولی ، مهارتهای فرزندپروری

……………‌.‌‌‌

🟧 متوسطه اول

🕖ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ فرهنگ و هنر پایه هفتم( طراحی سنتی )
🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ فرهنگ و هنر پایه هشتم (طراحی و تصویرسازی )
🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ فرهنگ و هنر پایه نهم ( دوخت های سنتی )

……‌‌‌‌‌‌‌‌‌……

🟧 دوره آموزش مجازی متوسطه

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠شخصیت شناسی و تاثیرش در یادگیری موثر

🟧 متوسطه دوم

🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم مشترک تمام رشته ها
🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زمین شناسی پایه یازدهم رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک
🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم رشته علوم تجربی

………………………………….

🟦 شبکه چهار سیما
🟦 متوسطه دوم

🔹ساعت۷:۳۰درس دین وزندگی ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی .
🔹ساعت۸ درس علوم وفنون ادبی۲ پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .
🔹ساعت۸:۳۰درس تاریخ۳ پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی.
🔹ساعت۱۰:۱۵درس تاریخ۳ پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
🔹ساعت۱۰:۴۵درس فارسی ۲ پایه۱۱ مشترک تمام رشته ها.
🔹ساعت۱۱:۱۵درس نگارش ۱و۳پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها .
🔹ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی آمار۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
🔹ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۱ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک.
🔹ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک
🔹ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی آمار۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

…………………………………

🟨 شبکه قرآن
🟨 متوسطه دوم

🔸ساعت۱۵درس اصول عقاید۳پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.
🔸ساعت۱۵:۳۰درس اصول وعقاید۲ پایه۱۱رشته علوم معارف اسلامی.
🔸ساعت۱۶درس دین وزندگی ۲پایه۱۱رشته علوم و معارف اسلامی.
🔸ساعت۱۶:۳۰درس اصول عقاید۱ پایه۱۰رشته علوم و معارف اسلامی
t.me/moallemannews_ir/2531

menu