#مدرسه_تلویزیونی_ایران
شنبه ٢٩ شهریور ٩٩

🖥شبکه ‌آموز ش:

📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت ٨ تا ٨:٣٠ دانش فنی تخصصی پایه ١٢- رشته طراحی دوخت

🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ طراحی معماری پایه ١١ و١٢ درس مشترک نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی

🕖ساعت ٩ تا ٩:٣٠ دانش فنی تخصصی پایه ١٢ -رشته ساختمان شاخه فنی و حرفه ای

🕖ساعت ٢٠:۵٠ تا ٢١:١۵ الزامات محیط کار پایه ١٠- مشترک

🕖ساعت ٢١:١۵ تا ٢١:۵٠ نوآوری و کارآفرینی پایه١١

🖥 پایه ابتدایی:

🕖ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول

🕖ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣۵ بازی و ریاضی پایه دوم

🕖ساعت١١:٣۵ تا ١٢ علوم تجربی و تفکر پایه سوم

🕖ساعت١٢ تا ١٢:٢۵ بازی و ریاضی پایه چهارم

🕖ساعت١٢:٢۵ تا ١٢:۵٠ فارسی و نگارش پایه پنجم

🕖ساعت١٣:١۵ تا ١٣:۴۵ علوم تجربی و تفکر پایه ششم

📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵:٠٠ زبان انگلیسی پایه هفتم( آموزش مقدماتی ٢)

🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ زبان انگلیسی پایه هشتم (مکالمه و لغات درس ١ )

🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ زبان انگلیسی پایه نهم ( مکالمه و لغات درس١ )

💻دوره آموزش مجازی متوسطه:

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ : شخصیت شناسی و تاثیرش در یادگیری موثر٢

📋 🔎متوسطه دوم:

🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ زیست شناسی ۳ پایه١٢- رشته علوم تجربی

🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زیست شناسی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ هویت اجتماعی پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

🕖 ساعت ٢٠تا٢:٢۵ فیزیک ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠ فیزیک ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

🖥 شبکه ۴
📝ساعت۷:۳۰درس عربی زبان قران۱ پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی

📝ساعت۸ درس عربی زبان قران۳ پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

📝ساعت۸:۳۰درس عربی زبان قران۲ پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی

📝ساعت۱۰:۱۵درس عربی زبان قران۲ پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

📝ساعت۱۰:۴۵درس دین وزندگی ۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی

📝ساعت۱۱:۱۵درس زبان خارجی ۱پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها

📝ساعت۱۱:۴۵درس فیزیک۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

📝ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۱ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک

📝ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

📝ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

🌷🌷شبکه معارف🌷🌷
🌺ساعت۱۵درس علوم و معارف قرآنی۳ پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی

🌺ساعت۱۵:۳۰درس دین و زندگی۳ پایه ۱۲ مشترک رشته تجربی و ریاضی

🌺ساعت۱۶درس علوم و معارف قرآنی ۱پایه ۱۰رشته علوم و معارف اسلامی

🌺ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قرآن پایه هفتم رشته ،متوسطه اول

t.me/moallemannews_ir/2543

menu