#مدرسه_تلویزیونی_ایران / یکشنبه ٣٠ شهریور ٩٩

🖥شبکه ‌آموز ش:

📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت ٨ تا ٨:٣٠ طراحی و ساخت کابینت آشپزخانه (پودمان اول) پایه١٠ – رشته صنایع چوب و مبلمان

🕖ساعت٨:٣٠ تا ٩ دانش فنی تخصصی پایه۱۲-رشته تربیت بدنی

🕖ساعت ٩ تا ٩:٣٠ کاربر رایانه پایه١٠ -رشته رایانه و نرم افزار

🕖ساعت ٢٠:۵٠ تا ٢١:١۵ کارگاه نوآوری و کارآفرینی پایه١١ -مشترک فنی و حرفه ای و کاردانش

🕖ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ مدیریت تولید پایه١١ -مشترک فنی و حرفه ای و کاردانش

پایه ابتدایی:

🕖ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ بازی و ریاضی پایه اول

🕖ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ فارسی و‌نگارش پایه دوم

🕖ساعت١١:٣۵ تا١٢ فارسی و‌نگارش پایه سوم

🕖ساعت١٢ تا ١٢:٢۵ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

🕖ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه پنجم

🕖ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ فارسی و‌ نگارش پایه ششم

📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ ریاضی پایه هفتم( راهبردهای الگویابی ،حدس و آزمایش)

🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ ریاضی پایه هشتم (جمع و تفریق عددهای گویا)

🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ریاضی پایه نهم ( دو مجموعه برابر)

💻دوره آموزش مجازی متوسطه :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠: انجام پروژه عملی با پاورپوینت -۴

📋 🔎متوسطه دوم :

🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ شیمی٢ پایه١١- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠شیمی٣ پایه١٢ دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی١ پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

🕖 ساعت ٢٠ تا ٢:٢۵ ریاضی١ پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠ فیزیک ٣ پایه دوازدهم

🖥شبکه ۴

📝ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳ پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی

📝ساعت۸ درس دین وزندگی۲پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

📝ساعت۸:۳۰درس دین وزندگی ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی

📝ساعت۱۰:۱۵ درس زبان خارجی۳ پایه ۱۲ تمامی رشته ها

📝ساعت۱۰:۴۵درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی

📝ساعت۱۱:۱۵ درس هندسه ۱پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک

📝ساعت۱۱:۴۵ درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی

📝ساعت۱۲:۱۵ درس آمارواحتمال پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک

📝ساعت۱۲:۴۵درس هندسه ۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک

📝ساعت۱۳:۱۵درس فارسی۱ پایه۱۰مشترک همه رشته ها

🖥شبکه معارف
🌺ساعت۱۵درس اخلاق اسلامی ۳ پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی

🌺ساعت۱۵:۳۰درس عربی زبان قران۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف قرآنی

🌺ساعت۱۶درس اخلاق اسلامی ۲پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی

🌺ساعت۱۶:۳۰ درس پیام های آسمانی پایه هفتم دوره اول متوسطه
t.me/moallemannews_ir/2552

menu