جدول پخش مدرسه تلویزیونی
#شبکه_آموزش_سیما
#شبکه_چهار_سیما
#شبکه_قرآن

🟠دوشنبه ٣١ شهریور ٩٩

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

🟧 شبکه ‌آموزش سیما

🟧 فنی و حرفه ای و کاردانش

🕖ساعت٨ تا ٨:٣٠ دانش فنی پودمان دوم – پایه ١٠رشته ماشین ابزار
🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ شهروند الکترونیک پایه١١ رشته شبکه و نرم افزار شاخه کاردانش
🕖ساعت ٩ تا ٩:٣٠ نازک دوزی دامن پایه١٠ رشته خیاطی شاخه کاردانش

🕖ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ عربی ١ پایه١٠ مشترک عمومی
🕖ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ تاریخ هنر ایران و جهان پایه ١٠ رشته گرفیک و شاخه هنر

__

🟧 ابتدایی

🕖ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ علوم تجربی و تفکر پایه اول
🕖ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ بازی و ریاضی پایه دوم
🕖ساعت١١:٣۵ تا١٢ بازی و ریاضی سوم پایه سوم
🕖ساعت١٢ تا١٢:٢۵فارسی و نگارش پایه چهارم
🕖ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ بازی و ریاضی پایه پنجم
🕖ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ بازی و ریاضی پایه ششم

……………‌.‌

🟧 متوسطه اول

🕖ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ مطالعات اجتماعی پایه هفتم
🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ مطالعات پایه هشتم
🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ مطالعات اجتماعی پایه نهم
……‌‌‌‌‌‌‌‌‌……

🟧 دوره آموزش مجازی متوسطه

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :انجام پروژه عملی با پاورپوینت -۵

🟧 متوسطه دوم

🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ عربی زبان قرآن ٢ پایه١١- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ عربی زبان قرآن٣ پایه١٢ دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ عربی زبان قرآن١ پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

🕖 ساعت ٢٠تا٢:٢۵ ریاضی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠ ریاضی ٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

__

🟦 شبکه چهار سیما
🟦 متوسطه دوم

🔹ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.
🔹ساعت۸ درس جغرافیا۳پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی .
🔹ساعت۸:۳۰درس منطق پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.
🔹ساعت۱۰:۱۵درس فارسی۳ پایه ۱۲ تمامی رشته ها.
🔹ساعت۱۰:۴۵درس انسان و محیط زیست پایه۱۱ مشترک تمام رشته ها.
🔹ساعت۱۱:۱۵درس فارسی ۳پایه۱۲مشترک تمامی رشته ها.
🔹ساعت۱۱:۴۵درس سلامت وبهداشت پایه۱۲ مشترک تمام رشته ها.
🔹ساعت۱۲:۱۵درس جغرافیای۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی.
🔹ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک ۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.
🔹ساعت۱۳:۱۵درس مدیریت خانواده وسبک زندگی پایه۱۲مشترک همه رشته ها
………..

🟨 شبکه قرآن
🟨 متوسطه دوم

🔸ساعت۱۵درس دین وزندگی۱ پایه۱۰رشته ریاضی و تجربی.
🔸ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ اسلام۱و۲پایه۱۱رشته علوم و معارف قرآنی
🔸ساعت۱۶درس تحلیل فرهنگی پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی.
🔸ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قرآن پایه هشتم
t.me/moallemannews_ir/2563

menu