جدول کلاس
#شبکه_آموزش_سیما
#شبکه_چهار_سیما
#شبکه_قرآن

🟠 چهارشنبه ٢ مهر ٩٩

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

🟧 شبکه‌ آموزش سیما

🟧 فنی و حرفه‌ای و کاردانش

🔸ساعت ٨ تا ٨:٣۰ دانش فنی تخصصی پایه١٢ -رشته ساختمان شاخه فنی و حرفه‌ای
🔸ساعت ٨:٣٠ تا ٩ شیمی١ پایه١٠ -مشترک همه رشته‌ها
🔸ساعت ٩ تا ٩:٣٠ توسعه وب پایه١٢- رشته شبکه و نرم‌افزار شاخه کاردانش
🔸ساعت ٢٠:۵٠ تا ٢١:١۵ حقوق و دستمزد پایه١١- رشته حسابداری شاخه فنی و حرفه‌ای
🔸ساعت ٢١:١۵ تا ٢١:۵٠ مکاتب نقاشی – مبانی تجسمی پایه ١٠ -مشترک زمینه هنر

🟧 ابتدایی

🔻ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ بازی و ریاضی پایه اول
🔻ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣۵ علوم تجربی و تفکر پایه دوم
🔻ساعت ۱۱:۳۵ تا ۱۲ فارسی و نگارش پایه سوم
🔻ساعت ١٢ تا ۱۲:۲۵ مطالعات و‌ مهارتهای اجتماعی پایه چهارم
🔻ساعت ١٢:٢۵ تا ١٢:۵٠ بازی و ریاضی پایه پنجم
🔻ساعت ١٣:١۵ تا ١٣:۴۵ بازی و ریاضی پایه ششم

🟧 متوسطه اول

🔹ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵:٠٠ ادبیات فارسی پایه هفتم (درس دوم)
🔹ساعت ١۵:٠٠ تا ١۵:٣٠ ادبیات فارسی پایه هشتم (درس دوم)
🔹ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ادبیات فارسی پایه نهم (درس دوم)

🟧 دوره آموزش مجازی متوسطه

♦️ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ شخصیت‌شناسی و و تاثیرش در یادگیری موثر
 
🟧 متوسطه دوم
 
🔺ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ شیمی١ پایه١٠ رشته  علوم تجربی
🔺ساعت ١٧ تا ۱۷:۳۰ شیمی٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
🔺ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ شیمی٢ پایه۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
🔺ساعت ٢٠ تا ۲۰:۲۵ هویت اجتماعی پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
🔺ساعت ٢٠:٢۵ تا ۲۰:۵۰ فیزیک٣ پایه۱۲ رشته علوم تجربی

___

🟦 شبکه‌ چهار سیما
🟦 متوسطه دوم

🔸ساعت ۷:۳۰ درس جغرافیای۳ پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
🔸ساعت ۸ درس فلسفه۱ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی
🔸ساعت ۸:۳۰ درس تاریخ۱ پایه۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
🔸ساعت ۱۰:۱۵ درس ریاضی وآمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی
🔸ساعت ۱۰:۴۵ درس اقتصاد پایه۱۰و۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف
🔸ساعت ۱۱:۱۵ درس دین وزندگی۱ پایه۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی
🔸ساعت ۱۱:۴۵ درس ریاضیات گسسته پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک
🔸ساعت ۱۲:۱۵ درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک
🔸ساعت ۱۲:۴۵ درس ریاضی گسسته پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک
🔸ساعت ۱۳:۱۵ درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک

__

🟨 شبکه قرآن
🟨 متوسطه دوم

♦️ساعت ۱۵ درس جریان‌شناسی اندیشه‌های معاصر پایه۱۲ رشته علوم و معارف قرآنی
♦️ساعت ۱۵:۳۰ درس احکام۱پایه۱۰ رشته علوم و معارف قرآنی
♦️ساعت ۱۶ درس احکام۲ پایه۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی
♦️ساعت۱۶:۳۰ درس آموزش قرآن پایه نهم متوسطه اول
t.me/moallemannews_ir/2587

menu