📣((مدرسه تلویزیونی ایران ))
 🗓جدول پخش روز پنجشنبه ۳ مهر  

🖥شبکه ‌آموزش:

📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨  تا ٨:٣٠ : سیستم اطلاعاتی و طراحی وب –  پایه ۱۱ – رشته شبکه و نرم افزار –  شاخه فنی، حرفه ای    
    
🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ : دانش فنی تخصصی –  پایه۱۲- رشته شبکه و نرم افزار- شاخه  فنی، حرفه ای
 
             
🕖ساعت ٩ تا ٩:٣٠ : دانش فنی پایه _  پایه ۱۰ _ رشته  تربیت بدنی _ شاخه فنی، حرفه ای
      
 🕖ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ : دانش فنی پایه_ پایه ۱۰ _ رشته شبکه و نرم افزار_شاخه فنی، حرفه ای

🕖ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ : درس ارتباط موثر  _ پایه ١٠ _ درس مشترک زمینه خدمات _ فنی،حرفه ای و کاردانش 

            🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
پایه ابتدایی:

🕖ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠
فارسی و نگارش  پایه اول
🕖ساعت ١١:١٠ تا١١:٣
 فارسی و نگارش   پایه دوم   
🕖ساعت١١:٣۵ تا١٢
بازی و ریاضی   پایه سوم 
🕖ساعت١٢ تا١٢:٢۵
فارسی و نگارش   پایه چهارم   
🕖ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ 
علوم تجربی و تفکر     پایه پنجم   
🕖ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ 
فارسی و نگارش     پایه ششم  

……………‌.‌‌‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠
 تفکر و سبک زندگی  ( موضوع سکه و طلا )پایه هفتم 
🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ 
تفکر و سبک زندگی  ( موضوع نقاشی شاهزاده خانم  )  پایه هشتم
 
🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
آمادگی دفاعی ( درس دوم  پایه نهم 
  ……‌‌‌‌‌‌‌‌‌……🌿🌿🌿     …‌….      

💻دوره آموزش مجازی متوسطه :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :
مدیریت کلاس شخصیت شناسی و تاثیرش در یادگیری موثر ۴

📋 🔎متوسطه دوم  :

 🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧
 آمادگی دفاعی   پایه١٠مشترک تمامی رشته ها       
   
 🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
کارگاه کار آفرینی و تولید 
  پایه۱۱ مشترک تمامی رشته ها  
  
     
🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨
 زیست شناسی
   پایه ۱۰   رشته علوم تجربی 

🕖 ساعت ٢٠تا٢:٢۵
 ریاضی ۲ 
پایه۱۱ رشته  علوم تجربی  

🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠
  ریاضی  ٣ پایه دوازدهم   رشته علوم تجربی  

🍀🍀شبکه ۴🍀🍀
📝ساعت۷:۳۰درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۸ درس تاریخ۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۸:۳۰درس نگارش۲پایه۱۱مشترک همه رشته ها‌.
📝ساعت۱۰:۱۵درس علوم وفنون ادبی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۲ پایه۱۱مشترک تمام رشته ها. 
📝ساعت۱۱:۱۵درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
📝ساعت۱۱:۴۵درس دین وزندگی۳ پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی. 
📝ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۲:۴۵درس هندسه ۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.
………………………….
🌷🌷شبکه قران ومعارف اسلامی🌷🌷
🌺ساعت۱۵درس عربی زبان قران۳ پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.
🌺ساعت۱۵:۳۰درس عربی زبان قران۱پایه۱۰رشته علوم و معارف قرآنی
🌺ساعت۱۶درس عربی زبان قران ۳پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.
🌺ساعت۱۶:۳۰درس اول  پیام های اسمانی 
 پایه  نهم  متوسطه اول.
http://tv7.ir/news/194384
https://b2n.ir/607918

menu