مدرسه تلویزیونی ایران،جمعه ۴ مهر

🖥شبکه ‌آموزش:

📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :
🕖ساعت٨ تا ٨:٣٠ : اسکلت سازی- پایه ۱۱ – رشته ساختمان – شاخه فنی، حرفه ای

🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ : دانش فنی تخصصی/ادامه پودمان اول – پایه۱۲- رشته طراحی و دوخت – شاخه فنی وحرفه ای

🕖ساعت ٩ تا ٩:٣٠ : کارگاه گرافیک _ پایه ۱۲ _ رشته گرافیک _ شاخه فنی و حرفه ای

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
۶پایه ابتدایی:ع

🌱فارسی وزندگی
بامحوریت پایه اول
خانم زهره جانی پور
ساعت ۱۰:۴۵تا۱۱:۱۰
🌱ریاضی وزندگی
بامحوریت پایه پنجم
خانم سیده زینت موسوی
ساعت ۱۱:۱۰تا۱۱:۳۵
🌱علوم تجربی وزندگی
بامحوریت پایه ششم
خانم معصومه عسگری
ساعت ۱۱:۳۵تا۱۲:۰۵
🌱توانمندسازی معلمان
یادگیری مبتنی بربازی
آقای مجیدبایرامی
ساعت ۱۲:۰۵تا۱۲:۳۰
🌱اولیا ومعلمان
مشکلات یادگیری دانش آموزان
خانم آزیتا محمودپور
ساعت ۱۲:۳۰تا۱۲:۵۵
🌱اولیا وکودکان پایه اولی
مهارت های فرزندپروری
خانم فاطمه شورچی
ساعت ۱۲:۵۵تا۱۳:۲۰
🌱فارسی ونگارش (مقدماتی)
ویژه دانش آموزان ناشنوا
خانم محبوبه طاهری
ساعت ۱۳:۲۰تا۱۳:۴۵

……………‌.‌‌‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠
کار و فناوری /پودمان نوآوری و فناوری -قسمت دوم پایه هفتم
🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠
کار و فناوری /پودمان کاربا فلزات – قسمت دوم پایه هشتم

🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
کار و فناوری/ پودمان الگوریتم – قسمت دوم پایه نهم
……‌‌‌‌‌‌‌‌‌……🌿🌿🌿 …‌….
💻دوره آموزش مجازی متوسطه :
🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :
مدیریت کلاس شخصیت شناسی و تاثیرش در یادگیری موثر ۵

📋 🔎متوسطه دوم :
🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧
تفکر و سواد رسانه ای /درس انتخابی پایه١٠ مشترک تمامی رشته ها

🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
زمین شناسی پایه ۱۱ علوم تجربی و ریاضی فیزیک

🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨
تاریخ معاصر پایه ۱۰ رشته علوم تجربی و ریاضی

🍀🍀شبکه ۴🍀🍀

📝ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۸ درس فارسی۲پایه۱۱ مشترک همه رشته ها.
📝ساعت۸:۳۰درس علوم وفنون ادبی۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۱۰:۱۵درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی .
📝ساعت۱۰:۴۵درس نگارش۱و۳ پایه۱۰مشترک تمام رشته ها.
📝ساعت۱۱:۱۵درس تاریخ۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
📝ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی آمار۳ پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
📝ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۱ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی وآمار۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
………………………….

🌷🌷شبکه قران ومعارف اسلامی🌷🌷

🌺ساعت۱۵درس اصول وعقاید۳ پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی.
🌺ساعت۱۵:۳۰درس اصول وعقاید۲پایه۱۱رشته علوم و معارف قرآنی
🌺ساعت۱۶درس دین وزندگی۲پایه ۱۱رشته ریاضی و تجربی.
🌺ساعت۱۶:۳۰درس اصول عقاید۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.
http://tv7.ir/news/194493
https://b2n.ir/607918

menu