📣

((مدرسه تلویزیونی ایران ))

🗓جدول پخش روز شنبه  ۵ مهر

🖥شبکه ‌آموز ش:

📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨  تا ٨:٣٠ استاندارد نقاشی چهره  – پایه ۱۱- رشته چهره سازی  – شاخه کار و دانش 
    
🕖ساعت٨:٣٠ تا ٩ دانش فنی پایه  – پایه   ۱۰ – درس طراحی دوخت – شاخه فنی و حرفه ای 
             
🕖ساعت ٩ تا ٩:٣٠  مراقب امور بهداشت و سلامت خانواده – پایه  ١٢ -رشته مدیریت خانواده – شاخه کار ودانش 
      
 🕖ساعت ٢٠:۵٠ تا ٢١:١۵ الزامات محیط کار – پایه   ١٠- مشترک شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش

🕖ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠نوآوری و کارآفرینی- پایه١١- مشترک شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش

            🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
پایه ابتدایی:

🕖ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش  پایه اول
🕖ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه  دوم  
🕖ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ علوم تجربی و تفکر  پایه سوم 
🕖ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ بازی و ریاضی پایه چهارم   
🕖ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ فارسی و نگارش پایه پنجم   
🕖ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰ علوم تجربی و تفکر پایه ششم  

……………‌.‌‌‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠ نگارش – نقشه نوشتن   پایه هفتم
🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ نگارش -طراحی و نقشه ذهنی پایه هشتم  
🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ نگارش – ذهن نظامند و پرورده  پایه نهم  
  ……‌‌‌‌‌‌‌‌‌……🌿🌿🌿     …‌….      

💻دوره آموزش مجازی متوسطه :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :  آموزش مجازی-چرخه تدریس مجازی قسمت دوم (آموزش معلمان )

📋 🔎متوسطه دوم  :

 🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ زیست شناسی ۳ پایه ١٢- رشته  علوم تجربی      
   
 🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
     
🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ فیزیک ۱ پایه دهم رشته علوم تجربی 

🕖 ساعت ٢٠تا٢:٢۵  فیزیک ٢ پایه یازدهم  رشته علوم تجربی

🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠  فیزیک ٢ پایه یازدهم  رشته علوم تجربی

🍀شنبه۵ مهر🍀شبکه ۴🍀
📝ساعت۷:۳۰درس عربی زبان قران ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی .
📝ساعت۸ درس ریاضی آمار۱پایه۱۰  رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۸:۳۰درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی .
📝ساعت۱۰:۱۵درس عربی زبان قران۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی .
📝ساعت۱۰:۴۵درس دین وزندگی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی. 
📝ساعت۱۱:۱۵درس عربی زبان قران۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
📝ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۱پایه۱۰مشترک تمام رشته ها .
📝ساعت۱۲:۱۵درس فیزیک۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۲:۴۵درس حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.
………………………….
🌷شنبه ۵مهر🌷شبکه قران ومعارف اسلامی.
🌺ساعت۱۵درس علوم ومعارف قرانی۱ پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.
🌺ساعت۱۵:۳۰درس دین وزندگی ۳پایه۱۲رشته تجربی وریاضی.
🌺ساعت۱۶درس علوم ومعارف قرانی۳پایه ۱۲رشته علوم ومعارف .
🌺ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قران پایه۷متوسطه دوره اول
http://tv7.ir/news/194546
https://b2n.ir/607918





menu