📣((مدرسه تلویزیونی ایران ))
           🗓جدول شماره ۲۲

      *روز یکشنبه  ۶ مهر

🖥شبکه ‌آموز ش:
ساعت ۷:۴۵ تا ۸ آموزش درس تربیت بدنی
🌱🌱🌱
📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨  تا ٨:٣٠ دانش فنی پایه /پودمان اول – پایه ۱۰- رشته صنایع چوب   – شاخه فنی 
    
🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ نازک دوزی /مدلسازی دامن   – پایه   ۱۰ – درس خیاطی  – شاخه کاردانش  
             
🕖ساعت ٩ تا ٩:٣٠  کاربر رایانه – پایه  ۱۰ و۱۱ -رشته کامپیوتر – شاخه کاردانش 
🕖ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ کارگاه نوآوری و کارآفرینی- پایه ۱۱- شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای 
🕖ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ اخلاق حرفه ای- پودمان ۱شایستگی ۱ -پایه ۱۲ -شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای 

            🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
پایه ابتدایی:

🕖ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی   پایه اول
🕖ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش  پایه  دوم  
🕖ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ فارسی و نگارش   پایه سوم 
🕖ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ علوم تجربی و تفکر   پایه چهارم   
🕖ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی  پایه پنجم   
🕖ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰ فارسی و نگارش  پایه ششم  

……………‌.‌‌‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠ ریاضی -زیر مسئله و حل مسئله ساده تر    پایه هفتم
🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ ریاضی-صرب و تقسیم عددگویا    پایه هشتم  
🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ریاضی-نمایش مجموعه اعداد   پایه نهم  
  ……‌‌‌‌‌‌‌‌‌……🌿🌿🌿     …‌….      

💻دوره آموزش مجازی متوسطه :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :  تولید محتوای الکترونیکی – آموزش نرمافزار Nitro PDF
 

📋 🔎متوسطه دوم  :

 🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ شیمی ۱  پایه۱۰- رشته  علوم تجربی و ریاضی فیزیک      
   
 🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 
     
🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ زیست شناسی ۱ پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

🕖 ساعت ٢٠تا٢:٢۵  ریاضی ۱ الگو و دنباله پایه ۱۰   رشته علوم تجربی  

🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠  فیزیک۲ برآیند میدان های الکترونیکی   پایه ۱۱  رشته علوم تجربی

🍀یکشنبه۶مهر🍀شبکه ۴🍀
📝ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۸ درس دین وزندگی۲پایه۱۱  رشته ادبیات وعلوم انسانی.
📝ساعت۸:۳۰درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .
📝ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
📝ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها.
📝ساعت۱۱:۴۵درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۲:۴۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک.
………………………….
🌷یکشنبه ۶مهر🌷شبکه قران ومعارف اسلامی.
🌺ساعت۱۵درس اخلاق اسلامی۳ پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی.
🌺ساعت۱۵:۳۰درس اخلاق اسلامی ۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.
🌺ساعت۱۶درس اخلاق اسلامی۱پایه ۱۰رشته علوم ومعارف .
🌺ساعت۱۶:۳۰درس دوم پیامهای آسمانی ۷
متوسطه دوره اول.
http://tv7.ir/news/194790
https://b2n.ir/607918

menu