📣((مدرسه تلویزیونی ایران ))
 🗓جدول پخش دوشنبه  ۷ مهر

🖥شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

🌱🌱🌱
📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨  تا ٨:٣٠ کارگاه تابلو برق رشته برق- پایه ۱۲ -شاخه  کاردانش و فنی و حرفه ای 
 
    
🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ نصب و راه اندازی تاسیسات گرمایی رشته تاسیسات ساختمان- پایه ۱۱- شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای 
  
             
🕖ساعت ٩ تا ٩:٣٠  نگهداری ماشین های صنعتی -رشته ماشین ابزار -پایه ۱۲- شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای

 
🕖ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ درس اخلاق حرفه ای پودمان ۱ شایستگی ۲ پایه ۱۲ -شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش 
 
🕖ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ مدیریت تولید پایه۱۱ – شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش 

            🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
۶پایه ابتدایی:

🕖ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠  علوم تجربی و تفکر    پایه اول
🕖ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی   پایه  دوم  
🕖ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ بازی و ریاضی    پایه سوم 
🕖ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ فارسی و نگارش  پایه چهارم   
🕖ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ بازی و ریاضی   پایه پنجم   
🕖ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰ بازی و ریاضی   پایه ششم  

……………‌.‌‌‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠مطالعه اجتماعی درس ۴ /قانون گذاری    پایه هفتم
🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠  مطالعه اجتماعی درس ۴ /وظایف دولت    پایه هشتم  
🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ مطالعه اجتماعی درس ۲و ۳/حرکت انتقالی چهره زمین   پایه نهم  
  ……‌‌‌‌‌‌‌‌‌……🌿🌿🌿     …‌….      

💻دوره آموزش مجازی متوسطه :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :  تولید محتوای الکترونیکی – آموزش نرمافزار Nitroح PDF
 

📋 🔎متوسطه دوم  :

 🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ عربی و زبان قرآنی یک  پایه۱۰- رشته  علوم تجربی و ریاضی فیزیک      
   
 🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ عربی و زبان قرآنی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 
     
🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨عربی و زبان قرآنی۳ پایه ۱۲رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

🕖 ساعت ٢٠تا٢:٢۵  فیزیک  /میدان  الکتریکی پایه۱۱ رشته علوم تجربی  

🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠  فیزیک /یکاها   پایه ۱۰  رشته علوم تجربی

🍀یکشنبه۶مهر🍀شبکه ۴🍀
📝ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۸ درس دین وزندگی۲پایه۱۱  رشته ادبیات وعلوم انسانی.
📝ساعت۸:۳۰درس دین۸ وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .
📝ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
📝ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها.
📝ساعت۱۱:۴۵درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۲:۴۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک.
………………………….
🌷یکشنبه ۶مهر🌷شبکه قران ومعارف اسلامی.
🌺ساعت۱۵درس اخلاق اسلامی۳ پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی.
🌺ساعت۱۵:۳۰درس اخلاق اسلامی ۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.
🌺ساعت۱۶درس اخلاق اسلامی۱پایه ۱۰رشته علوم ومعارف .
🌺ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قرآن هشتم
متوسطه دوره اول.
http://tv7.ir/news/194972
https://b2n.ir/607918

menu