مدرسه تلویزیونی ایران 
           🗓جدول شماره ۲۴

        *روز سه شنبه  ۸مهر

🖥شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

🌱🌱🌱
📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨  تا ٨:٣٠  نقشه کشی رایانه ای – پایه ۱۰ -مشترک  فنی و حرفه ای و معماری 
 
    
🕖ساعت٨:٣٠ تا٩  طراحی و مدل یازی /لباس زنانه – پایه ۱۱- شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای 

🕖ساعت ۹تا۹:۳۰ طراحی چهره -رشته چهره سازی  -پایه ۱۰ – شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای

 
🕖ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ مبانی هنر های تجسمی -رشته گرافیک  پایه ۱۰ -شاخه فنی و حرفه ای
 
🕖ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ اندازه گیری – رشته صنعت – پایه۱۱ – شاخه فنی و حرفه ای 

 

            🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
۶پایه ابتدایی:

🕖ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠  فارسی و نگارش    پایه اول
🕖ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش   پایه  دوم  
🕖ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ بازی و ریاضی    پایه سوم 
🕖ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی   پایه چهارم   
🕖ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ بازی و ریاضی    پایه پنجم   
🕖ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰    مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم  

……………‌.‌‌‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰علوم تجربی / اندازه گیری در علوم ابزار های آن     پایه هفتم
🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠  علوم تجربی /تغییر شیمیایی در خدمت زندگی     پایه هشتم  
🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ علوم و تجربی /مواد و نقش آن در زندگی    پایه نهم  
  ……‌‌‌‌‌‌‌‌‌……🌿🌿🌿     …‌….      

💻دوره آموزش مجازی متوسطه :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :  تولید محتوای الکترونیکی – آموزش نرمافزار Nitro PDF
 

📋 🔎متوسطه دوم  :

 🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧  زیست شناسی ۲-  پایه۱۱- رشته  علوم تجربی      
   
 🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی ۳- پایه ۱۲- رشته علوم تجربی  
     
🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی۲-  پایه ۱۱-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

🕖 ساعت ٢٠تا٢:٢۵  فیزیک ۱ /یکاها پایه۱۰ رشته علوم تجربی  

🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠  فیزیک ۲/برآیند میدان الکتریکی  پایه ۱۱  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 
🍀سه شنبه۸مهر🍀شبکه ۴

📝ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۸ درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام  رشته ها.
📝ساعت۸:۳۰درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۱۰:۱۵درس جامعه شناسی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
📝ساعت۱۰:۴۵درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک تمام رشته ها.
📝ساعت۱۱:۱۵درس جامعه شناسی۱پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
📝ساعت۱۲:۱۵درس  حسابان۲ پایه۱۲رشته ریاضی فیریک.
📝ساعت۱۲:۴۵درس هندسه ۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۳:۱۵درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.
………………………….
🌷سه شنبه ۸مهر🌷شبکه قران ومعارف اسلامی.
🌺ساعت۱۵درس احکام ۳ پایه۱۲رشته  علوم ومعارف.
🌺ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ اسلام۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی.
🌺ساعت۱۶درس علوم ومعارف  قرانی۲ پایه ۱۱رشته علوم ومعارف .
🌺ساعت۱۶:۳۰درس پیام آسمانی پایه۸درس دوم
متوسطه دوره اول
http://tv7.ir/news/195193
https://b2n.ir/607918

menu