🔸برنامه پخش آموزش دروس دانش آموزان از مدرسه تلویزیونی ایران _ چهارشنبه ۹ مهر

📺شبکه ‌آموزش:

ساعت ۷:۴۵ تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

📚فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت ٨ تا ٨:٣٠ نصب و راه اندازی تاسیسات گرمایی – پایه ۱۱- رشته تاسیسات ساختمان – فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا ٩ کارگاه تابلو برق – پایه ۱۲- رشته برق-شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای

ساعت ۹ تا۹:۳۰ نگهداری ماشین های صنعتی – رشته ماشین ابزار – پایه ۱۲ – شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ پرورش مهارت های شناختی و پرورش کودک – پایه ۱۲ – رشته تربیت کودک – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰ مبانی هنر تجسمی – رشته گرافیک – پایه۱۰- شاخه فنی و حرفه ای

📚پایه ابتدایی:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا ۱۱:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۱۰ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت ۱۲:۱۰ تا ۱۲:۴۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۴۰ تا ۱۳:۱۰ بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت ۱۳:۱۰ تا ۱۳:۴۰ بازی و ریاضی پایه ششم

📚متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ ادبیات فارسی؛ درس دوم – چشمه معرفت – بخش دوم پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا ١۵:٣٠ ادبیات فارسی؛ درس دوم – خوب جهان را ببین – قسمت دوم پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ادبیات فارسی؛ درس دوم – عجایب صنع حق تعالی – بخش دوم پایه نهم

📚دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠: طرح درس نویسی با رویکرد آموزش مجازی

📚متوسطه دوم:
ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ شیمی ۱- پایه۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی ۳- پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ شیمی ۲- پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ٢٠ تا ٢:٢۵ فیزیک ۱- یکاها پایه ۱۰ رشته علوم تجربی

ساعت ٢٠:٢۵ تا ٢:۵٠ فیزیک ۱ – یکاها پایه ۱۰ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

📺شبکه ۴

ساعت ۷:۳۰ درس جغرافیای۳ پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۸ درس فلسفه۱ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۸:۳۰ درس تاریخ۱ پایه۱۰ ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰:۱۵ درس ریاضی و آمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی

ساعت ۱۰:۴۵ درس اقتصاد پایه۱۰ و ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۱:۱۵ درس دین و زندگی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۱:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲:۱۵ درس فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک

ساعت ۱۲:۴۵ درس ریاضی گسسته پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳:۱۵ درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک

📺شبکه قران و معارف اسلامی:

ساعت ۱۵ درس جریان شناسی اندیشه های معاصر پایه۱۲ رشته علوم و معارف

ساعت ۱۵:۳۰ درس احکام۱ پایه۱۰رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۶ درس احکام۲ پایه ۱۱رشته علوم و معارف

ساعت ۱۶:۳۰ درس آموزش قرآن نهم درس اول متوسطه اول
http://tv7.ir/news/195321
https://b2n.ir/607918

menu