📣((مدرسه تلویزیونی ایران)) 
 🗓پنجشنبه  ۱۰مهر

🖥شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

🌱🌱🌱
📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨  تا ٨:٣٠ عربی / رشته مشترک-پایه ۱۰ -فنی و حرفه ای و کار و دانش
  
    
🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ دانش فنی تخصصی/رشته شبکه و نرم افزار -پایه ۱۲ -فنی و حرفه ای

🕖ساعت ۹تا۹:۳۰ مراقبت از سلامت کودک -رشته تربیت کودک -پایه ۱۰ – کار و دانش  

🕖ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ 
نقشه کشی – رشته فنی رایانه -پایه ۱۰ – شاخه فنی و حرفه ای 
 
🕖ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰  اموزش نرم افزار کورل  – رشته کامپیوتر   – پایه۱۰- شاخه کار و دانش  

            🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
پایه ابتدایی:

🕖ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠  فارسی و نگارش      پایه اول
🕖ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه  دوم  
🕖ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ بازی و ریاضی پایه سوم 
🕖ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ فارسی و نگارش پایه چهارم   
🕖ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ علوم تجربی و تفکر     پایه پنجم   
🕖ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰ فارسی و نگارش پایه ششم  

……………‌.‌‌‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ عربی/تدریس بخش دوم درس اول پایه هفتم
🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠  عربی/تمرین های درس اول پایه هشتم  
🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ عربی/تمرین های درس اول پایه نهم  
  ……‌‌‌‌‌‌‌‌‌……🌿🌿🌿     …‌….      

💻دوره آموزش مجازی متوسطه :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :  
طرح درس نویسی با رویکرد آموزش مجازی
 

📋 🔎متوسطه دوم  :

 🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧  امادگی دفاعی –  پایه۱۰- مشترک تمام رشته ها     
   
 🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠  کار گاه کار آفرینی و تولید – پایه ۱۱- مشترک تمام رشته ها  
     
🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨  زیست شناسی ۱ –  پایه ۱۰ -رشته علوم تجربی   

🕖 ساعت ٢٠تا٢:٢۵  ریاضی  ۱ /دنباله های حسابی و هندسی -پایه۱۰ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک   

🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠  فیزیک ۳ /سرعت متوسط-  پایه ۱۲-رشته علوم تجربی  

🍀پنجشنبه۱۰مهر🍀شبکه ۴

📝ساعت۷:۳۰درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۸ درس تاریخ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. 
📝ساعت۸:۳۰درس نگارش۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
📝ساعت۱۰:۱۵درس علوم وفنون ادبی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
📝ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۲پایه۱۱ مشترک تمام رشته ها.
📝ساعت۱۱:۱۵درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی علوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۱۱:۴۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
📝ساعت۱۲:۱۵درس  هندسه۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیریک.
📝ساعت۱۲:۴۵درس هندسه۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک
………………………….
🌷پنجشنبه ۱۰مهر🌷شبکه قرآن ومعارف
 🌸ساعت۱۵درس عربی زبان قران۲پایه۱۱رشته  علوم ومعارف.
🌺ساعت۱۵:۳۰درس عربی زبان قران۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.
🌺ساعت۱۶درس عربی زبان قران۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف .
🌺ساعت۱۶:۳۰درس  پیامهای آسمانی  نهم درس اول
http://tv7.ir/news/195492
https://b2n.ir/607918





menu