معاون درمان وزارت بهداشت:

🔹نگرانی از اوج گیری مجدد کرونا در تعطیلات پیش رو همچنان باقی است.
🔹ازحضور دانش آموزان در مدارس کاسته شود.
🔹روند شیوع بیماری در کشور سینوسی بوده و پس از هر تعطیلی با اوج گیری مجدد بیماری مواجه هستیم.
www.isna.ir/news/99071007644
https://b2n.ir/607918

menu