📣((مدرسه تلویزیونی ایران)) 
 🗓جدول پخش جمعه ۱۱مهر

🖥شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

🌱🌱🌱
📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨  تا ٨:٣٠ 
استاندارد شهروند الکترونیک / رشته رایانه – پایه ۱۰ – شاخه کاردانش
    
🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ خ
ارتباط موثر / رشته مشترک زمینه خدمات 

🕖ساعت ۹تا۹:۳۰
 تجارت الکترونیک و امنیت شبکه /رشته شبکه نرم‌افزار -پایه ۱۲- شاخه   فنی و  حرفه ای 
خ
            🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
پایه ابتدایی:

🕖ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
  ریاضی و زندگی با محوریت پایه اول

🕖ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
 علوم و زندگی با محوریت پایه دوم 
 
🕖ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ 
 ریاضی و زندگی با محوریت پایه چهارم
 
🕖ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ 
   توانمند سازی معلمان – یادگیری مبتنی بر ویدیو  
🕖ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ 
 اولیاء و معلمان -مشکلات یادگیری دانش آموزان 
🕖ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰
   فارسی و نگارش   (مقدماتی ) ویژه ناشنوایان 

……………‌.‌‌‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
 فرهنگ و هنر(طراحی سنتی) پایه هفتم

🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ 
 فرهنگ و هنر  طراحی دوبعدی و سه بعدی    پایه هشتم  

🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
 فرهنگ و هنر (دوخت سنتی – پایه دوزی )     پایه نهم  
  ……‌‌‌‌‌‌‌‌‌……🌿🌿🌿     …‌….      

💻دوره آموزش مجازی متوسطه :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :  
مراحل تولید محتوای مجازی
 

📋 🔎متوسطه دوم  :

 🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧  
تفکر و سواد رسانه ای  –  درس انتخابی_ مشترک تمام رشته ها     
   
 🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ 
 زمین شناسی  – پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک   
     
🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ 
 تاریخ معاصر –  پایه ۱۱ -رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک   

🍀جمعه۱۱مهر🍀شبکه ۴

📝ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۸ درس فارسی۲ پایه۱۱ مشترک تمام رشته ها. 
📝ساعت۸:۳۰درس علوم وفنون ادبی ۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۱۰:۱۵درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی .
📝ساعت۱۰:۴۵درس نگارش ۱و۲ پایه۱۰ مشترک تمام رشته ها.
📝ساعت۱۱:۱۵درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
📝ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی آمار ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
📝ساعت۱۲:۱۵درس  حسابان۱ پایه۱۱ رشته ریاضی فیریک.
📝ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک ۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی وآمار۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
………………………….
🌷جمعه ۱۱مهر🌷شبکه قرآن ومعارف
 🌸ساعت۱۵درس اصول وعقاید۳ پایه۱۲ رشته  علوم ومعارف.
🌺ساعت۱۵:۳۰درس اصول وعقاید۲ پایه۱۱ رشته علوم ومعارف اسلامی.
🌺ساعت۱۶درس دین وزندگی۲ پایه۱۱ رشته علوم تجربی وریاضی.
🌺ساعت۱۶:۳۰درس  اصول وعقاید۱ پایه۱۰ رشته علوم ومعارف
http://tv7.ir/news/195581
https://b2n.ir/607918

menu