اولین جمعه اکتبر که امسال مصادف است با ۲ اکتبر "روز جهانی لبخند"😂 است. لبخند یکی از روش‌های برقراری ارتباط احساسی در سراسر جهان است. گاهی یک لبخند می‌تواند بهترین هدیه یا پیام باشد.
https://b2n.ir/607918
menu