🖥 برنامه های مدرسه تلویزیونی ایران شنبه ۱۲مهر

📺 شبکه ‌آموزش:

ساعت ۷:۴۵ تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

👈فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠
کارگاه خوشنویسی – مشترک همه پایه ها- شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩
آموزش نرم افزار -اتوکد / جلسه اول /فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
طراحی چهره/ رشته چهره سازی -جلسه ۲ -پایه ۱۰ – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
عملیات تکمیلی – پایه ۱۲ -رشته تربیت بدنی – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
دانش فنی ماشین ابزار – رشته ماشین ابزار- پایه۱۲ – شاخه فنی و حرفه ای

👈 ۶ پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰
علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰
بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰
فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰
علوم تجربی و تفکر پایه ششم

👈متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
زبان انگلیسی- مقدماتی ۳ پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠
زبان انگلیسی-تمرین های درس ۱ پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
زبان انگلیسی- لغات درس یک پایه نهم

👈دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :
تولید محتوای الکترونیک- آموزش نرم افزار تبدیل فرمت

👈متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧
زیست شناسی ۳ – پایه ۱۲- علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
زیست شناسی ۲ – پایه ۱۱- علوم تجربی

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨
فیزیک ۱ – پایه ۱۰-رشته علوم تجربی

ساعت ٢٠تا٢:٢۵
هویت اجتماعی/درس دوم – پایه۱۲-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠ ریاضی /درس ترکیب توابع – پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی

📺شبکه ۴ سیما:

ساعت۷:۳۰درس عربی زبان قران ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت۸ درس ریاضی آمار۱پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸:۳۰درس عربی زبان قران۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۰:۱۵درس عربی زبان قران۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت۱۰:۴۵درس دین وزندگی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت۱۱:۱۵درس عربی زبان قران۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۱پایه۱۰مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۲:۱۵درس فیزیک۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۴۵درس حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

📺شبکه قرآن ومعارف اسلامی:

ساعت۱۵درس علوم ومعارف قرانی۱ پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۵:۳۰درس دین وزندگی ۳پایه۱۲رشته تجربی وریاضی.

ساعت۱۶درس علوم ومعارف قرانی۳پایه ۱۲رشته علوم ومعارف.

ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قران پایه۷متوسطه دوره اول.
http://tv7.ir/news/195612
https://b2n.ir/607918

menu