📣((مدرسه تلویزیونی ایران)) 
        یکشنبه ۱۳مهر

🖥شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

🌱🌱🌱
📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨  تا ٨:٣٠ 
دوخت دامن -درس طراحی مدل سازی   –  پایه ۱۰- شاخه کاردانش و فنی حرفه ای 
    
🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ 
آموزش نرم افزار -اتوکد  / جلسه دوم /فنی حرفه ای

🕖ساعت ۹تا۹:۳۰
درس  نقشه کشی رشته رایانه -پایه ۱۰ – شاخه  فنی وحرفه ای 

 
🕖ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
  ساده سازی اشکال   – پایه ۱۲ -رشته گرافیک  -شاخه کاردانش و فنی وحرفه ای
 
🕖ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ 
دانش فنی – رشته الکترونیک – پایه۱۰ – شاخه فنی و حرفه ای

            🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
پایه ابتدایی:

🕖ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
  بازی و ریاضی   پایه اول

🕖ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
 فارسی و نگارش    پایه  دوم 
 
🕖ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ 
 فارسی و نگارش    پایه سوم
 
🕖ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ 
   علوم تجربی و تفکر  پایه چهارم

🕖ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ 
  مطالعات و مهارت های اجتماعی   پایه پنجم  
🕖ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰
   فارسی و نگارش  پایه ششم

……………‌.‌‌‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
 ریاضی-روش نمادین و حل چند مسئله           پایه هفتم

🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ 
 ریاضی- یادآوری عدد های اول    پایه هشتم  

🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
 ریاضی –  اجتماع و اشتراک مجموعه ها      پایه نهم  
  ……‌‌‌‌‌‌‌‌‌……🌿🌿🌿     …‌….      

💻دوره آموزش مجازی متوسطه :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :  
 تولید محتوای الکترونیک- آموزش نرم افزار تبدیل فرمت
 

📋 🔎متوسطه دوم  :

 🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧  
شیمی ۱   –  پایه ۱۰- علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  
   
 🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ 
 شیمی ۳ – پایه ۱۲- علوم تجربی  و ریاضی فیزیک 
     
🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ 
زیست  ۱ –  پایه ۱۰-رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  

🕖 ساعت ٢٠تا٢:٢۵ 
 ریاضی ۲/ معادلات گویا و گنگ   – پایه۱۱ -رشته علوم تجربی 

🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠   
ریاضی۲  /درس  معادلات گویا و گنگ   پایه۱۱رشته علوم تجربی
🍀یکشنبه۱۳مهر🍀شبکه ۴🍀
📝ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۸ درس دین وزندگی۲پایه۱۱  رشته ادبیات وعلوم انسانی.
📝ساعت۸:۳۰درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .
📝ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
📝ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها.
📝ساعت۱۱:۴۵درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۲:۴۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک.
………………………….
🌷یکشنبه۱۳مهر🌷شبکه قران ومعارف اسلامی.
🌺ساعت۱۵درس اخلاق اسلامی۳ پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی.
🌺ساعت۱۵:۳۰درس اخلاق اسلامی ۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.
🌺ساعت۱۶درس اخلاق اسلامی۱پایه ۱۰رشته علوم ومعارف .
🌺ساعت۱۶:۳۰درس پیامهای آسمان ۷
متوسطه دوره اول
http://tv7.ir/news/195811
https://b2n.ir/607918

menu