📣

((مدرسه تلویزیونی ایران)) 
           🗓جدول شماره ۳۰

        *روز دوشنبه ۱۴مهر

🖥شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

🌱🌱🌱
📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨  تا ٨:٣٠ 
کارگاه خوشنویسی/جلسه دوم – شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای 
    
🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ 
طراحی ،مدل سازی،دوخت دامن  / پابه ۱۰ /فنی و حرفه ای

🕖ساعت ۹تا۹:۳۰
درس  دانش فنی  تخصصی  – پایه ۱۲ – رشته شبکه و نرم افزار رایانه-شاخه  فنی وحرفه ای 

 
🕖ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
  دانش فنی پایه  – پایه ۱۰ -رشته الکترونیک  -شاخه  فنی وحرفه ای
 
🕖ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ 
خط در گرافیک  – رشته گرافیک  – پایه۱۲ – شاخه فنی و حرفه ای

            🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
پایه ابتدایی:

🕖ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
  علوم تجربی و تفکر  پایه اول

🕖ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
 بازی و ریاضی پایه دوم 
 
🕖ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ 
 بازی و ریاضی  پایه سوم
 
🕖ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ 
   فارسی و نگارش  پایه چهارم

🕖ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ 
  بازی و ریاضی  پایه پنجم  
🕖ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰
   بازی و ریاضی  پایه ششم

……………‌.‌‌‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
مطالعات اجتماعی /انجام فعالیت های درس ۱ تا ۴  پایه هفتم

🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ 
 مطالعات و مهارت های اجتماعی/انجام فعالیت های درسی ۱تا ۴  پایه هشتم  

🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
 مطالعات و مهارت های اجتماعی/درس ۴( آب فراوان ، هوای پاک)  پایه نهم  
  ……‌‌‌‌‌‌‌‌‌……🌿🌿🌿     …‌….      

💻دوره آموزش مجازی متوسطه :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :  
 تولید محتوای الکترونیک- آموزش نرم افزار فشرده سازی
 

📋 🔎متوسطه دوم  :

 🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧  
عربی و زبان قرآنی ۱ –  پایه ۱۰- علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  
   
 🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ 
 عربی و زبان قرآنی۲  – پایه ۱۱- علوم تجربی  و ریاضی فیزیک 
     
🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ 
عربی و زبان قرآنی ۳ –  پایه ۱۲-رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  

🕖 ساعت ٢٠تا٢:٢۵ 
 ریاضی / ترکیب توابع    – پایه۱۲ -رشته علوم تجربی 

🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠   
ریاضی/درس  معادلات گویا و گنگ  – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی.
🍀دوشنبه۱۴مهر🍀شبکه ۴🍀
📝ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۸ درس جغرافیای۳پایه۱۲  رشته ادبیات وعلوم انسانی.
📝ساعت۸:۳۰درس منطق پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۱۰:۱۵درس فارسی۳ پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها.
📝ساعت۱۰:۴۵درس انسان ومحیط زیست پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
📝ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۳پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها.
📝ساعت۱۱:۴۵درس سلامت وبهداشت پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
📝ساعت۱۲:۱۵درس جغرافیای۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.
📝ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۳:۱۵درس مدیریت خانواده وسبک زندگی پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
………………………….
🌷دوشنبه۱۴مهر🌷شبکه قران ومعارف اسلامی.
🌺ساعت۱۵درس دین وزندگی۱ پایه۱۰رشته  ریاضی و تجربی.
🌺ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ اسلام۱و۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.
🌺ساعت۱۶درس تحلیل فرهنگی پایه ۱۱رشته علوم ومعارف .
🌺ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قران۸درس اول.
متوسطه دوره اول.
http://tv7.ir/news/195993
https://b2n.ir/607918

menu