📣((مدرسه تلویزیونی ایران)) 
🗓جدول شماره ۳۱

*روز سه شنبه ۱۵مهر*

🖥شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

🌱🌱🌱
📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨  تا ٨:٣٠ 
نقشه کشی فنی رایانه ای  –  پایه ۱۰- قسمت سوم -شاخه کاردانش و فنی حرفه ای و کاردانش
    
🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ 
آموزش نرم افزار -اتوکد  / جلسه سوم -تمامی پایه ها-مشترک بین دو رشته نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی  کار و دانش 

🕖ساعت ۹تا۹:۳۰
درس طراحی یک  -پایه ۱۰ – رشته گرافیک و نقاشی – شاخه  فنی وحرفه ای 

 🕖ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
 تربیت بدنی (روانشناسی )  – پایه ۱۲ -رشته تربیت بدنی   -شاخه کاردانش و فنی وحرفه ای
 
🕖ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ 
نقاشی  – رشته گرافیک  – پایه۱۱ – شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش 

            🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
پایه ابتدایی:

🕖ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
  فارسی و نگارش پایه اول

🕖ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
 فارسی و نگارش پایه دوم 
 
🕖ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ 
 مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه سوم
 
🕖ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ 
   بازی و ریاضی پایه چهارم

🕖ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ 
 فارسی و نگارش پایه پنجم  
🕖ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰
   مطالعات و مهارت های اجتماعی  پایه ششم

……………‌.‌‌‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
علوم تجربی- اتم ها الفبای مواد- پایه هفتم

🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ 
 علوم تجربی – تغیر شیمیایی در خدمت زندگی  پایه هشتم  

🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
 علوم تجربی- رفتار اتم ها با یکدیگر  پایه نهم  
  ……‌‌‌‌‌‌‌‌‌……🌿🌿🌿     …‌….      

💻دوره آموزش مجازی متوسطه :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :  
 تولید محتوای الکترونیک- جلسه نهایی و جمع بندی

📋 🔎متوسطه دوم  :

 🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧  
زیست شناسی ۲   –  پایه ۱۱- علوم تجربی   
   
 🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ 
زیست شناسی  ۳ – پایه ۱۲- علوم تجربی  
     
🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ 
شیمی ۲ –  پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی   

🕖 ساعت ٢٠تا٢:٢۵ 
 ریاضی ۱ / دنباله حسابی – پایه۱۰  – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠   
ریاضی /درس  ترکیب توابع  – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی 

🍀سه شنبه۱۵مهر🍀شبکه ۴

📝ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۸ درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام  رشته ها.
📝ساعت۸:۳۰درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۱۰:۱۵درس جامعه شناسی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
📝ساعت۱۰:۴۵درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک تمام رشته ها.
📝ساعت۱۱:۱۵درس جامعه شناسی۱پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
📝ساعت۱۲:۱۵درس  حسابان۲ پایه۱۲رشته ریاضی فیریک.
📝ساعت۱۲:۴۵درس هندسه ۲پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۳:۱۵درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.
………………………….
🌷سه شنبه ۱۵مهر🌷شبکه قران ومعارف اسلامی.
🌺ساعت۱۵درس احکام ۳ پایه۱۲رشته  علوم ومعارف.
🌺ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ اسلام۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی.
🌺ساعت۱۶درس علوم ومعارف  قرانی۲ پایه ۱۱رشته علوم ومعارف .
🌺ساعت۱۶:۳۰درس پیام آسمانی پایه۸درس دوم
متوسطه دوره اول
http://tv7.ir/news/196160
https://b2n.ir/607918

menu