📣📣

((مدرسه تلویزیونی ایران)) 
      چهارشنبه ۱۶ مهر

🖥شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸
🌱🌱🌱
📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨  تا ٨:٣٠ 
مونتاژ و مونتاژ قطعات smd/ رشته  الکترونیک – پایه ۱۱ – شاخه فنی و حرفه ای 
    
🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ 
تولید قطعات به روش تراشکاری / رشته ماشین ابزار – پابه ۱۰ /فنی و حرفه ای

🕖ساعت ۹تا۹:۳۰
سرویس چرخ خودرو-پودمان یک   – پایه ۱۱ – رشته  مکانیک خودرو -شاخه  فنی وحرفه ای 

🕖ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
  
کاربر رایانه -حافظه اصلی و کاربرد آن- پایه ۱۰ – شاخه کار دانش 
 
🕖ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ 
دانش فنی تخصصی -شبکه و نرم افزار رایانه – پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای 
            🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
پایه ابتدایی:

🕖ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
  بازی و ریاضی   پایه اول

🕖ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
 علوم تجربی و تفکر پایه دوم 
 
🕖ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ 
 فارسی و نگارش پایه سوم
 
🕖ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ 
   مطالعات و مهارت های اجتماعی  پایه چهارم
🕖ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ 
  بازی و ریاضی پایه پنجم  

🕖ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰
   بازی و ریاضی پایه ششم
……………‌.‌‌‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
 📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
ادبیات فارسی  / درس سوم (نسل آینده ساز)        پایه هفتم

🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ 
  ادبیات فارسی / درس سوم(ارمغان ایران )     پایه هشتم  

🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
 ادبیات فارسی /درس سوم ( نسل آینه)       پایه نهم  
  ……‌‌‌‌‌‌‌‌‌……🌿🌿🌿     …‌….      

💻دوره آموزش مجازی متوسطه :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :  
 آموزش مجازی -انواع سناریو 
 

📋 🔎متوسطه دوم  :

 🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧  
شیمی ۱ –  پایه ۱۰- علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  
   
 🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ 
 شیمی ۳  – پایه ۱۲- علوم تجربی  و ریاضی فیزیک 
     
🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ 
شیمی ۲ –  پایه ۱۱-رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  

🕖 ساعت ٢٠تا٢:٢۵ 
 ریاضی ۱ / دنباله حسابی – پایه ۱۰ -رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠   
ریاضی۱/ دنباله حسابی – پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

🍀چهارشنبه۱۶مهر🍀شبکه ۴

📝ساعت۷:۳۰درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
📝ساعت۸ درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.
📝ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .
📝ساعت۱۰:۱۵درس ریاضی وآمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
📝ساعت۱۰:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
📝ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۲:۱۵درس  فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک.
📝ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک.
………………………….
🌷چهارشنبه ۱۶مهر🌷شبکه قران ومعارف اسلامی.
🌺ساعت۱۵درس جریان شناسی اندیشه های معاصرپایه۱۲رشته  علوم ومعارف.
🌺ساعت۱۵:۳۰درس احکام۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.
🌺ساعت۱۶درس احکام۲ پایه ۱۱رشته علوم ومعارف .
🌺ساعت۱۶:۳۰درس  آموزش قرآن نهم 
متوسطه دوره اول.
http://tv7.ir/news/196359
https://b2n.ir/607918

menu