📺برنامه مدرسه تلویزیونی ایران روز یکشنبه ۲۰ مهرماه ۱۳۹۹

🖥شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨  تا ٨:٣٠ 
تولید قطعات به روش تراشکاری  – رشته ماشین ابزار – پایه ۱۱- شاخه کاردانش و فنی حرفه ای 
    
🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ 
مونتاژ و مونتاژ قطعات SMD -رشته الکترونیک -پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه ای

🕖ساعت ۹تا۹:۳۰
سرویس چرخ خودرو -پودمان یک  رشته مکانیک خودرو -پایه ۱۰ – شاخه  فنی وحرفه ای 
 
🕖ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
  حقوق ودستمزد   – پایه ۱۱- رشته  حسابداری  -شاخه فنی وحرفه ای
 
🕖ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ 
پرورش مهارت شناختی   – رشته تربیت کودک   – پایه۱۲ – شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:

🕖ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
  بازی و ریاضی   پایه اول

🕖ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
 فارسی و نگارش    پایه  دوم 
 
🕖ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ 
 فارسی و نگارش    پایه سوم
 
🕖ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ 
   علوم تجربی و تفکر  پایه چهارم

🕖ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ 
  مطالعات و مهارت های اجتماعی   پایه پنجم  
🕖ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰
   فارسی و نگارش  پایه ششم

 📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
 ریاضی- مرور راهبردی ها           پایه هفتم

🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ 
 ریاضی-  تعیین  عدد های اول    پایه هشتم  

🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
 ریاضی –  تفاضل مجموعه ها      پایه نهم  
   
💻دوره آموزش مجازی متوسطه :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :  
 آموزش مجازی- روش های تدریس در فضای مجازی 
 
📋 🔎متوسطه دوم  :

 🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧  
زیست  ۱ –  پایه ۱۰-رشته علوم تجربی  
   
 🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ 
 شیمی ۳ – پایه ۱۲- علوم تجربی  و ریاضی فیزیک 
     
🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ 
شیمی ۱   –  پایه ۱۰- علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  

🕖 ساعت ٢٠تا٢:٢۵ 
 فیزیک ۲/ فصل اول (الکتریسته ساکن)   – پایه۱۱ -رشته علوم تجربی 

🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠   
فیزیک ۳ /درس (نمودار مکان -زمان)   – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی 
🍀یکشنبه۲۰مهر🍀شبکه ۴🍀
📝ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۸ درس دین وزندگی۲پایه۱۱  رشته ادبیات وعلوم انسانی.
📝ساعت۸:۳۰درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی.
📝ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
📝ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها.
📝ساعت۱۱:۴۵درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۲:۴۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

🌷یکشنبه۲۰مهر🌷شبکه قران ومعارف اسلامی.
🌺ساعت۱۵درس اخلاق اسلامی۳ پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی.
🌺ساعت۱۵:۳۰درس اخلاق اسلامی ۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.
🌺ساعت۱۶درس اخلاق اسلامی۱پایه ۱۰رشته علوم ومعارف.
🌺ساعت۱۶:۳۰درس پیامهای آسمان ۷
متوسطه دوره اول.
t.me/moallemannews_ir/2835
http://tv7.ir/news/196830

menu